Μπλόκο των Τραπεζών στους μικρομεσαίους

15
Apr

Μπλόκο των Τραπεζών στους μικρομεσαίους

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΥΠΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε στην Εφημερίδα των Συντακτών: Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα για την υπονόμευση του νόμου που προστατεύει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Η «Εφ.Συν.» αποκαλύπτει πώς τα µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας ακυρώνουν στην πράξη τη νοµοθετηµένη δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις να ρυθµίσουν τα χρέη τους και να επιβιώσουν

Ωµή παραδοχή σύµπραξης Πρακτικό 24ης Οκτωβρίου 2017: οι τράπεζες διαφαίνεται ότι θα συµπράττουν σε κάθε αντι- πρόταση που θα γίνεται στον οφειλέτη (έχοντας συµπράξει, εκ των πραγµάτων εξασφαλίζουν την πλειοψηφία του 60% των πιστωτών). Ωστόσο το πνεύµα του νόµου προτάσσει την πρόταση του οφειλέτη. Αυτή πρωτίστως πρέ- πει να κριθεί από καθέναν πιστωτή ξεχωριστά. Εφόσον οι τράπεζες συνασπίζονται στην αντιπρόταση, η αρχική πρόταση του οφειλέ- τη εκ των πραγµάτων απορρίπτεται και η αντιπρόταση –εφόσον είναι προϊόν σύµπρα- ξης– του επιβάλ- λεται.

Μη επιχειρηµατικά χρέη Ενώ ο νόµος ρητά προβλέπει ότι στις περιπτώσεις των ατοµικών επιχειρήσεων θα ρυθµίζονται και τα µη επιχειρηµατικά χρέη του επιχειρηµατία (π.χ. στεγαστικά δάνεια), στοιχείο που θα µπορούσε να προστατεύσει κατοικίες πολύ µικρών επιχει- ρηµατιών, οι τράπεζες συµπράττοντας το ακυρώ- νουν. Στις 11 Οκτωβρίου αναφέρεται στα τραπε- ζικά πρακτικά ότι «σχετικά µε τα κριτήρια λήψης απόφασης για τη συµµετοχή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης αποφασίστηκε αν οι τράπεζες, για κάποιον οφειλέτη, έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους µόνο µη επιχειρηµατικές οφειλές, να ψηφί- ζουν αρνητικά στο στάδιο της συµµετοχής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, εφόσον διαθέτουν ικανό ποσοστό απαιτήσεων το οποίο να σταµατά τη διαδικασία σε αυτό το στάδιο».

 

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Comodo SSL