The blog.

29
Jul

Τροπολογία 69 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Τροπολογία 69 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Με την προτεινόμενη τροπολογία διευρύνεται το πλαίσιο του νόμου ενώ προσδιορίζεται ρητά η αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού των δόσεων της ρύθμισης.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σημειώνουν:

– Σήμερα η πανδημία του κορονοϊού δεν έχει πλήρως αντιμετωπιστεί με την ελληνική οικονομία να εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης που θα φέρει χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά στα πρόθυρα “ασφυξίας”

– είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα διευρυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας το οποίο θα εκτείνεται χρονικά μέχρι το τέλος του 2020

– πρέπει να περιλαμβάνει αυξημένη κρατική επιδότηση για τους δανειολήπτες εκείνους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον να σημειωθεί ότι :

– η προτεινόμενη τροπολογία καθίσταται κάτι παραπάνω αφού από τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) διαπιστώνεται ότι η προβλεπόμενη διαδικασία για την προστασία της κύριας κατοικίας δεν προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς

– η ανταπόκριση των ελληνικών τραπεζών μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ένα βαθμό υπονομευτική αφού καταγράφεται σχετική απροθυμία στην υποβολή τελικών προτάσεων ρύθμισης προς του δανειολήπτες.

Τα σημεία που αλλάζουν είναι τα εξής:

– Αυξάνεται η αξία ακινήτων που προστατεύονται: Ειδικότερα, η αξία της προστατευόμενης κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 250.000 €, ενώ αυξάνεται και στις περιπτώσεις των επιχειρηματικών δανείων από 175.000€ σε 250.000€ όπως ισχύει δλδ και για τα φυσικά πρόσωπα

– Το εισόδημα των επιλέξιμων οφειλετών συνδέεται με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, δηλαδή 13.906 € έως 40.800 € (από 12.500 – 36.000 που ίσχυε)

– Το επιλέξιμο ύψος του υπολοίπου οφειλών για τα επιχειρηματικά δάνεια φθάνει πλέον τις 250.000 €(από 120.000 € που ίσχυε )

– Καλύπτονται δάνεια που κοκκίνησαν έως 9/6/20 (από 31/12/2018 που ίσχυε). Η ημερομηνία (9/6/2020) προτείνεται διότι στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού δημιουργήθηκαν νέα κόκκινα δάνεια

– Η πρόταση ρύθμισης θα παράγεται αυτόματα από την πλατφόρμα ως διαφορά μεταξύ του εισοδήματος του οφειλέτη και των Εύλογων Δαπανών διαβίωσης

– Οι δόσεις δεν θα ξεπερνούν τη διαφορά του εισοδήματος του οφειλέτη και Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης και οι επιμηκύνσεις φθάνουν και έως τα 35 έτη

– Δεν θα καταβάλλεται σε δόσεις το 120% της αξίας του ακινήτου του οφειλέτη, αλλά το 100%., με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγαλύτερες διαγραφές χρεών

– Η αυτοματοποιημένη πρόταση επιβάλλεται στους πιστωτές και αν αυτοί την αρνηθούν (μόνο λόγω δολιότητας) τότε η ατμοποιημένη πρόταση κατατίθεται σε αυτοματοποιημένη αίτηση (χωρίς έξοδα) στον 3869/10. Μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του 3869/10 αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη

– Η συνεισφορά του Δημοσίου αυξάνεται σημαντικά για τα μικρά εισοδήματα ούτως ώστε να μην είναι απαγορευτική η αίτηση από τα χαμηλά εισοδήματα: ως 95% για ετήσιο εισόδημα ως 8χιλ (ή έως 100% με βάση τον πίνακα Ι που αποτελεί παράρτημα της τροπολογίας). Στο τέλος κάθε έτους ελέγχονται μεταβολές στο εισόδημα και επαναπροσαρμόζεται η συνεισφορά του Δημοσίου βάσει του πίνακα Ι του στο Παραρτήματος. Πλέον οι οφειλέτες θα καταβάλλουν όσα μπορούν να αποπληρώσουν και οι Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης προστατεύονται

– Καταργείται η δυνατότητα των πιστωτών να αρνηθούν ή να παραλείπουν να υποβάλλουν πρόταση ή εν γένει να αδιαφορούν

– Δεν θα συνυπογράφουν την αίτηση σύζυγος, εξαρτώμενα μέλη και εγγυητές (όπως ίσχυε). Ίσχυε ότι σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη είναι συν υπόχρεοι. Συν υπόχρεοι θα είναι τυχόν κληρονόμοι. Υπάρχει ειδική μέριμνα υπέρ των εγγυητών για δάνεια πρωτοοφειλετών που ρυθμίζονται με την παρούσα τροπολογία: δεν επιβαρύνονται στο όλο αλλά κατά το μέρος που δεν εξοφλεί ο αιτών για τον οποίο έχουν εγγυηθεί , δεν είναι συν υπόχρεοι την ίδια χρονική στιγμή που ρυθμίζει δάνειο ο οφειλέτης

– Θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα του αιτούντος (και όχι των προστατευόμενων μελών όπως ισχύει)

– Θα έχουν δικαίωμα στην υποβολή αιτήσεων όσοι δεν έχουν τελεσίδικη απόφαση (αντί της οριστικής που προϋπήρχε)

– Η ρύθμιση του Δανείου κληρονομείται ως προς τη διάρκεια και τη συνεισφορά του Δημοσίου. Οι νέες δόσεις που θα προσδιοριστούν θα έχουν ως βάση τα εισοδήματα του κληρονόμου με σεβασμό στην αρχή προσδιορισμού των δόσεων βάσει της διαφοράς οικογενειακού εισοδήματος από τις Εύλογες δαπάνες διαβίωσης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο :
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

Θέμα : α) Διεύρυνση των όρων και των προϋποθέσεων υπαγωγής στο Μέρος Ζ΄ του Ν. 4605/2019 ‘’Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία’’, β) παράταση υποβολής των αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών έως 31.12.2021, των δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το υψηλό επίπεδο του ιδιωτικού χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κληροδοτήματα της δεκαετίας της οικονομικής κρίσης, με βαθιές ρίζες στις παθογένειες και στρεβλώσεις του προ-κρίσεως οικονομικού και πολιτικού συστήματος, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Επιπρόσθετα το υψηλό επίπεδο χρέους αποτελεί αναπόδραστα ένα πολύ κρίσιμο παράγοντα που σχετίζεται με την βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Οι συνέπειες της λιμνάζουσας κατάστασης του ιδιωτικού χρέους σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα προσθέτει στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις υποχρεώσεις πολύ μεγάλες για το μέγεθος και τις δυνατότητες τους ενώ δυσκολεύει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, την προσέλκυση επενδύσεων και την δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης, επομένως η αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος είναι κρίσιμης σημασίας.
Το προηγούμενο διάστημα και μετά την έξοδο της χωράς από τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής μας δόθηκε η δυνατότητα θέσπισης ενός πλαισίου εξωδικαστικού μηχανισμού με το ν. 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας αφού όπως ήταν γνωστό το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο ο νόμος δλδ 3869/2010 που αφορούσε την προστασία της κύριας κατοικίας έληγε στο τέλος του 2018. Το νέο πλαίσιο που εισήγαγε ο ν. 4605/2019 συνδυάστηκε με την εφαρμογή ενός προγράμματος επιδότησης για την αποπληρωμή στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε κύρια κατοικία φυσικών προσώπων. Ο σκοπός του προγράμματός είχε δύο κύριες κατευθύνσεις: α) να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας των οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων και β) να εισάγει ένα μηχανισμό ρύθμισης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, τα οποία εξασφαλίζονται με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε κύρια κατοικία. Παράλληλα αντιμετωπίστηκε και ένα μεγάλο κενό του προηγούμενο πλαισίου του ν. 3869/2010 το οποίο δεν κάλυπτε πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα αλλά μόνο φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται συνολικά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η εισαγωγή του ν. 4605/2019 στην έννομη τάξη της χώρας ήρθε να καλύψει το κενό αυτό, καθώς η αναγκαιότητα της προστασίας της κύριας κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών ήταν επιτακτική ανεξαρτήτου ιδιότητας ή επαγγελματικής ενασχόλησης. Επίσης στο πλαίσιο του ν. 4609/2019 καθορίστηκαν κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψιν τα οικονομικά δεδομένα της τότε χρονικής συγκύριας καθώς επίσης και την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που τέθηκαν στο ν. 4605/2019 είναι γεγονός ότι ήταν ένα προϊόν συμβιβασμού μεταξύ των Ελληνικών Αρχών με τους Θεσμούς στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας και κατανόησης με τους εκπροσώπους των ελληνικών τραπεζών.
Σήμερα και ενώ η πανδημία του κορονοϊού δεν έχει πλήρως αντιμετωπιστεί με την ελληνική οικονομία να εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης που θα φέρει χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά στα πρόθυρα “ασφυξίας”, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα διευρυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας το οποίο θα εκτείνεται χρονικά μέχρι το τέλος του 2020 ενώ θα περιλαμβάνει αυξημένη κρατική επιδότηση για τους δανειολήπτες εκείνους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Επιπλέον να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη τροπολογία καθίσταται κάτι παραπάνω από αναγκαία αφού από τα μέχρι σήμερα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), 4.755 αιτήσεις έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες, από αυτές οι 2.449 έχουν μετατραπεί σε προτάσεις ρύθμισης χρέους και έχουν αποσταλεί σε δανειολήπτες, ενώ έχουν γίνει αποδεκτές μόνο 1.546 προτάσεις και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων 903. Από τα παραπάνω νούμερα διαπιστώνεται ότι η προβλεπόμενη διαδικασία για την προστασία της κύριας κατοικίας δεν προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς ενώ η ανταπόκριση των ελληνικών τραπεζών μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ένα βαθμό υπονομευτική αφού καταγράφεται σχετική απροθυμία στην υποβολή τελικών προτάσεων ρύθμισης προς του δανειολήπτες.
Αναλυτικότερα με την προτεινόμενη τροπολογία διευρύνεται το πλαίσιο του νόμου ενώ προσδιορίζεται ρητά η αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού των δόσεων της ρύθμισης, τα σημεία που αλλάζουν είναι τα εξής:
• Αυξάνεται η αξία ακινήτων που προστατεύονται: Ειδικότερα, η αξία της προστατευόμενης κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 250.000 €, ενώ αυξάνεται και στις περιπτώσεις των επιχειρηματικών δανείων από 175.000€ σε 250.000€ όπως ισχύει δλδ και για τα φυσικά πρόσωπα
• Το εισόδημα των επιλέξιμων οφειλετών συνδέεται με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, δηλαδή 13.906 € έως 40.800 € (από 12.500 – 36.000 που ίσχυε)
• Το επιλέξιμο ύψος του υπολοίπου οφειλών για τα επιχειρηματικά δάνεια φθάνει πλέον τις 250.000 €(από 120.000 € που ίσχυε )
• Καλύπτονται δάνεια που κοκκίνησαν έως 9/6/20 (από 31/12/2018 που ίσχυε). Η ημερομηνία (9/6/2020) προτείνεται διότι στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού δημιουργήθηκαν νέα κόκκινα δάνεια
• Η πρόταση ρύθμισης θα παράγεται αυτόματα από την πλατφόρμα ως διαφορά μεταξύ του εισοδήματος του οφειλέτη και των Εύλογων Δαπανών διαβίωσης
• Οι δόσεις δεν θα ξεπερνούν τη διαφορά του εισοδήματος του οφειλέτη και Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης και οι επιμηκύνσεις φθάνουν και έως τα 35 έτη
• Δεν θα καταβάλλεται σε δόσεις το 120% της αξίας του ακινήτου του οφειλέτη, αλλά το 100%., με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγαλύτερες διαγραφές χρεών
• Η αυτοματοποιημένη πρόταση επιβάλλεται στους πιστωτές και αν αυτοί την αρνηθούν (μόνο λόγω δολιότητας) τότε η ατμοποιημένη πρόταση κατατίθεται σε αυτοματοποιημένη αίτηση (χωρίς έξοδα) στον 3869/10. Μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του 3869/10 αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη
• Η συνεισφορά του Δημοσίου αυξάνεται σημαντικά για τα μικρά εισοδήματα ούτως ώστε να μην είναι απαγορευτική η αίτηση από τα χαμηλά εισοδήματα: ως 95% για ετήσιο εισόδημα ως 8χιλ (ή έως 100% με βάση τον πίνακα Ι που αποτελεί παράρτημα της τροπολογίας). Στο τέλος κάθε έτους ελέγχονται μεταβολές στο εισόδημα και επαναπροσαρμόζεται η συνεισφορά του Δημοσίου βάσει του πίνακα Ι του στο Παραρτήματος. Πλέον οι οφειλέτες θα καταβάλλουν όσα μπορούν να αποπληρώσουν και οι Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης προστατεύονται
• Καταργείται η δυνατότητα των πιστωτών να αρνηθούν ή να παραλείπουν να υποβάλλουν πρόταση ή εν γένει να αδιαφορούν
• Δεν θα συνυπογράφουν την αίτηση σύζυγος, εξαρτώμενα μέλη και εγγυητές (όπως ίσχυε). Ίσχυε ότι σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη είναι συν υπόχρεοι. Συν υπόχρεοι θα είναι τυχόν κληρονόμοι. Υπάρχει ειδική μέριμνα υπέρ των εγγυητών για δάνεια πρωτοοφειλετών που ρυθμίζονται με την παρούσα τροπολογία: δεν επιβαρύνονται στο όλο αλλά κατά το μέρος που δεν εξοφλεί ο αιτών για τον οποίο έχουν εγγυηθεί , δεν είναι συν υπόχρεοι την ίδια χρονική στιγμή που ρυθμίζει δάνειο ο οφειλέτης
• Θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα του αιτούντος (και όχι των προστατευόμενων μελών όπως ισχύει)
• Θα έχουν δικαίωμα στην υποβολή αιτήσεων όσοι δεν έχουν τελεσίδικη απόφαση (αντί της οριστικής που προϋπήρχε)
• Η ρύθμιση του Δανείου κληρονομείται ως προς τη διάρκεια και τη συνεισφορά του Δημοσίου. Οι νέες δόσεις που θα προσδιοριστούν θα έχουν ως βάση τα εισοδήματα του κληρονόμου με σεβασμό στην αρχή προσδιορισμού των δόσεων βάσει της διαφοράς οικογενειακού εισοδήματος από τις Εύλογες δαπάνες διαβίωσης
• Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο εντάσσονται στο σύστημα προστασίας διότι ο υπολογισμός του υπολοίπου τους γίνεται με βάση την ισοτιμία 2006-2009. Αποπληρώνεται από αυτά το 100% της ρευστοποιήσιμης αξίας της κατοικίας του αιτούμενου, δηλαδή επέρχεται σημαντική διαγραφή υπολοίπου χρέους.

Ειδικότερα επί των άρθρων του του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) προτείνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις:
1. Άρθρο 68
1.1 Η παρ. 1 του Άρθρου 68 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) τροποποιείται ως εξής:
γ) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2 περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Η προτεινόμενη τροποποίηση αυξάνει την αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας και στις περιπτώσεις των επιχειρηματικών δανείων από 175.000€ σε 200.000€. Για τα φυσικά πρόσωπα η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας είναι 250.000 €.
δ) Το εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%. Oι εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα ακολουθούν την 2η ομάδα δαπανών και θα καθορίζονται με ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η προτεινόμενη τροποποίηση αντικαθιστά το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος του αιτούντος και καθορίζει ως κριτήριο το εισόδημά μόνο του αιτούντος προσώπου συνδέοντας το με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%.
ε) Αν το σύνολο των οφειλών των παραγράφων 2 έως 4 υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα πέραν της κύριας κατοικίας του, καθώς και τα μεταφορικά μέσα που κατέχει, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72. Η προτεινόμενη τροποποίηση λαμβάνει υπόψη μόνο την περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος προσώπου και την αυξάνει από 80.000€ σε 130.000€.
στ) Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72. (Η προτεινόμενη τροποποίηση λαμβάνει υπόψη μόνο την περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος)
η) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών των παραγράφων 2 και 3, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά πιστωτή ανεξάρτητα αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται ή όχι επιχειρηματικά δάνεια. Η προτεινόμενη τροποποίηση αυξάνει το σύνολο των οφειλών στις 250.000€ ανεξάρτητα αν περιλαμβάνονται σε αυτές και επιχειρηματικά δάνεια.
1.2. Η παρ.2 του του Άρθρου 68 ν.4605/2019 τροποποιείται ως εξής:
«2. Με το παρόν Μέρος, το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, μπορεί να ρυθμίσει οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς εταιρίες παροχής πιστώσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγραφεί, πριν την άσκηση της αίτησης του άρθρου 72, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 9/6/2020.» Η προτεινόμενη τροποποίηση αλλάζει την ημερομηνία αναφοράς κατά την οποία οι οφειλές βρίσκονται σε καθυστέρηση και καθιστούν το δάνειο κόκκινο από την 31/12/2018 προτείνεται ενδεικτικά η 9/6/2020)
1.3. Η παρ.3 του του Άρθρου 68 ν.4605/2019 τροποποιείται ως εξής:
«3. Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ο τρίτος κύριος μπορεί να ρυθμίσει οφειλές άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία, εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 9/6/2020.» Η προτεινόμενη τροποποίηση αλλάζει την ημερομηνία αναφοράς κατά την οποία οι οφειλές βρίσκονται σε καθυστέρηση και καθιστούν το δάνειο κόκκινο από την 31/12/2018 προτείνεται ενδεικτικά η 9/6/2020.
1.4. Στη παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) προστίθεται η περίπτωση θ ως εξής:
θ. Στην περίπτωση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων σε ελβετικό φράγκο που έχουν χορηγηθεί κατά τη χρονική περίοδο 2006 έως 2009, συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου που ίσχυε κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανείου είναι χαμηλότερη σε ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) αυτής που ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής , η συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται εφεξής για τον προσδιορισμό του κριτήριου της προηγούμενης παραγράφου είναι:
α. η μέση τιμή που προκύπτει ανάμεσα στις ανωτέρω δύο τιμές
β. Σε περίπτωση που η μέση τιμή της προηγούμενης περίπτωσης είναι μεγαλύτερη της τιμής που ίσχυε κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανείου, μειωμένης κατά 10%, τότε εφαρμόζεται η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία.
γ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν ή περιορίζουν αξιώσεις ή δικαιώματα των δανειοληπτών από τη σύναψη των συμβάσεων δανείου σε ελβετικό φράγκο.
1.5 Στο άρθρο 68 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόμου:
α. Τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειμένου δεν θίγονται.

β. Κατά το μέρος που οι απαιτήσεις πιστωτών ικανοποιούνται από τις ρυθμίσεις οφειλών που προκύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, οι πιστωτές δεν μπορούν να στραφούν κατά των εγγυητών για την ικανοποίηση του μέρους αυτών των απαιτήσεων, οι εγγυητές όμως ευθύνονται απέναντι στους πιστωτές και για την τήρηση της ρύθμισης που αναφέρεται στις απαιτήσεις αυτές. Οι εγγυητές απαλλάσσονται από την τοκοφορία του μέρους αυτών των απαιτήσεων εφόσον υπερβαίνει αυτή της ρύθμισης.
γ. Για τους συνοφειλέτες ή εγγυητές η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη από μόνη την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72 από τον οφειλέτη ή την υπαγωγή αυτής σε ρύθμιση, σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος Νόμου.
Σε περίπτωση που η αίτηση του οφειλέτη γίνει δεκτή, οι εγγυητές έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν τη ρύθμιση της οφειλής, με τους ίδιους συμβατικούς όρους, στο εναπομένον χρονικό διάστημα που προβλέπει η σύμβαση, προσαυξημένο κατά τουλάχιστον τρία (3) έτη.
δ. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται έναντι των εγγυητών, των εις ολόκληρον υπόχρεων ή άλλων δικαιούχων σε αναγωγή. Όμως, αν ο εγγυητής, ο εις ολόκληρον υπόχρεος ή άλλος δικαιούχος σε αναγωγή πρόσωπο καταβάλει τόσο το τμήμα της οφειλής από την οποία ο οφειλέτης πρόκειται να απαλλαγεί κατά το άρθρο 72 όσο και μέρος της οφειλής που περιλαμβάνεται στην απόφαση ρύθμισης, τότε αυτός υποκαθίσταται αυτοδικαίως για το τελευταίο ποσό στη θέση του πιστωτή στο μέτρο και με τις προϋποθέσεις που η οφειλή αυτή έχει διαμορφωθεί δυνάμει της ρύθμισης ή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών που επικυρώθηκε με τη δικαστική απόφαση”
2.Άρθρο 69
2.1. Στο Άρθρο 69 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) προστίθεται η παράγραφος θ ως εξής:
θ. Ως «Ρευστοποιήσιμη Αξία» με βάση τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα 2017– ΔΕΠ/IVS 104 Βάσεις Αξίας, νοείται η Αξία Ρευστοποίησης (Liquidation Value) και αφορά το εκτιμώμενο ποσό το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί σε μια διαδικασία «μη συστηματικής» πώλησης ενός ακινήτου ή μιας ομάδας ακινήτων ως αποτέλεσμα Αναγκαστικής Πώλησης. Προτείνεται η αξία της κύριας κατοικίας να υπολογίζεται με βάση την εμπορική αξία ρευστοποίησης με βάση την οποία δύναται η αξία της κύριας κατοικίας να αποτιμάται σε μικρότερο ποσό από αυτό της αντικειμενικής αξίας με αποτέλεσμα να διευρύνεται η περίμετρος όσων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αλλά και το συνολικό ποσό οφειλής να μειώνεται.
3. Άρθρο 71
3.1. Στο τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 71 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) προστίθεται το εξής:
«Η πλατφόρμα ενσωματώνει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 68 και υπολογίζει αυτόματα τον αριθμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του Άρθρου 75 με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.1 του Άρθρου 75». Η προτεινόμενη προσθήκη προσδιορίζει ρητά τη αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού των δόσεων της ρύθμισης αφού στο ισχύον πλαίσιο δεν ορίζονταν ρητά.
4. Άρθρο 72
4.1. Η παρ. 1 του Άρθρου 72 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) τροποποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις ως εξής:
Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 68, μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Η προτεινόμενη τροποποίηση παρατείνει την διάρκεια ισχύος του νόμου για την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών μέχρι 31.12.2021.
4.2. Η περ. β της παρ. 4 του Άρθρου 72 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019), καταργείται. Η κατάργηση της περ. β επιβάλλεται αφού η αίτηση θα αφορά μόνο τον αιτούντα και όχι τα εξαρτώμενα μέλη.
4.3. Η περ. γ της παρ. 4 του Άρθρου 72 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019β) τροποποιείται ως εξής:
«Εισοδήματα του αιτούντος, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία». Η προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται σε αντιστοιχία με το άρθρο 68 αφού προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα του αιτούντος και όχι των εξαρτώμενων μελών.
4.4. Η παρ. 4 του Άρθρου 72 της περ. η) υποπερ. αα) τροποποιείται ως εξής :
αα) δεν εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ββ) οι οφειλές, των οποίων ζητεί τη ρύθμιση, δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007, τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 ή το ν. 4469/2017, ούτε υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές. (Η προτεινόμενη τροποποίηση αντικαθιστά την οριστική απόφαση με τελεσίδικη)
4.5. Η παρ. 5 του Άρθρου 72 καταργείται. Καταργείται η συνυπογραφή της αίτησης από τον/την σύζυγο και εξαρτώμενα μέλη.
4.6. Η παρ. 6 περ. β. του Άρθρου 72 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) τροποποιείται ως εξής:
β) αν ο οφειλέτης είναι κύριος επικαρπωτής γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο. Ο αιτών μπορεί επίσης να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την επιτυχία της διαδικασίας. ». Η προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται σε αντιστοιχία με το άρθρο 68 αφού προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα του αιτούντος και όχι των εξαρτώμενων μελών.
5. Άρθρο 74
5.1. Η παρ.2 του του Άρθρου 74 ν.4605/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης ή σε δύο μήνες, σε περίπτωση συν υποβολής της αίτησης από συγκύριους, κάθε πιστωτής οφείλει να αποδεχτεί την αυτοματοποιημένα παραγόμενη πρόταση του Άρθρου 71 σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 75. Αν πιστωτής ή πιστωτές αρνηθούν την πρόταση του προηγούμενου εδαφίου υποστηρίζοντας ότι ο αιτών δολίως περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής χρηματικών οφειλών, τότε αυτομάτως επέρχονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και η πλατφόρμα του άρθρου 71 παράγει αυτοματοποιημένη αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά με τη διαδικασία του Άρθρου 4 παρ.1 του Ν.3869/2010. Προκειμένου να αποδειχθεί η δολιότητα του αιτούντος απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης αναστέλλονται τα πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη. Η προτεινόμενη τροποποίηση καθιστά υποχρεωτική την αυτοματοποιημένη λύση που παράγεται από την πλατφόρμα προς τους πιστωτές του οφειλέτη, ενώ δίνει την δυνατότητα στου πιστωτές να αρνηθούν την αυτοματοποιημένη λύση εάν διαθέτουν στοιχεία που καθιστούν τον οφειλέτη δόλιο.
5.2. Η παρ.3 του Άρθρου 74 ν.4605/2019 καταργείται.
3. Οι πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, μπορούν να διατυπώσουν προς τον οφειλέτη μία κοινή πρόταση ή τις επιμέρους προτάσεις τους μέσω εκπροσώπου τους. Ως εκπρόσωπος ορίζεται ο εμπραγμάτως ασφαλισμένος δανειστής, ο οποίος προηγείται στην υποθηκική τάξη, και σε κάθε άλλη περίπτωση ο δανειστής με την υψηλότερη απαίτηση. Η προτεινόμενη κατάργηση έρχεται σε συνέχεια της τροποποίησης της προηγούμενης παραγράφου αφού πλέον οι προτάσεις προς τους οφειλέτες θα παράγονται αυτόματα και δε θα αφήνονται στην ευχέρεια των πιστωτικών ιδρυμάτων.
5.3. Η παρ. 4 του Άρθρου 74 ν.4605/2019 τροποποιείται ως εξής:
«3. Μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών δηλώνει αν αποδέχεται την αυτοματοποιημένη πρόταση της πλατφόρμας του Άρθρου 71. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι ο αιτών απέρριψε την υποβληθείσα πρόταση ή τις υποβληθείσες προτάσεις. Η αποδοχή της πρότασης από τον αιτούντα επέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του αναρτηθέντος σχεδίου σύμβασης». Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στην αποδοχή της αυτοματοποιημένης λύσης από τον οφειλέτη και όχι της προτεινόμενης από τα πιστωτικά ιδρύματα πρότασης αφού αυτή αντικαθίσταται από την αυτοματοποιημένη πρόταση της πλατφόρμας της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
5.4. Η παρ.6 του Άρθρου 74 ν.4605/2019 τροποποιείται ως εξής
«6.Η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώνεται:
α) με την απόρριψη της αίτησης κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73,
β) με την παραίτηση του αιτούντος από την αίτησή του, η οποία μπορεί να υποβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και κοινοποιείται από την πλατφόρμα σε όλους τους πιστωτές,
γ) με την αποδοχή ή την απόρριψη της αυτοματοποιημένης πρότασης του Άρθρου 71 από τον αιτούντα.
Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στην κατάργηση του σημείου γ του ισχύοντος νόμου δλδ καταργείται η δυνατότητα των πιστωτών να παραλείψουν ή να αρνηθούν να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη.
5.5. Η παρ.7 & 8 του Άρθρου 74 ν.4605/2019 αντικαθίστανται ως εξής
7. Η αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης του Άρθρου 71, που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα αποτελεί εκτελεστό τίτλο, δυνάμει του οποίου μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία του αιτούντα πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην κύρια κατοικία, αν ο οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 80. Ο ενδιαφερόμενος πιστωτής δικαιούται να καταθέσει αντίγραφο της γενόμενης αποδεκτής ρύθμισης στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του αιτούντος. Ο εκτελεστήριος τύπος δίνεται από τον ειρηνοδίκη του τόπου της προστατευόμενης κύριας κατοικίας. Η προτεινόμενη τροποποίηση αντικαθιστά την ‘’πρόταση ρύθμιση του πιστωτή’’ από την αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης του του Άρθρου 71 δλδ της πλατφόρμας, υπογραμμισμένο σημείο.
8. Με επιμέλεια οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον η πρόταση ρύθμισης, που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα, μεταγράφεται στο βιβλίο μεταγραφών ή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Η προτεινόμενη τροποποίηση καταργεί ‘’…την πρόταση ρύθμισης του πιστωτή’’ που υπάρχει στο ισχύον άρθρο αφού αυτή αντικαθίσταται από την αυτοματοποιημένη λύση.
6. Άρθρο 75
6.1. Η παρ. 1 του Άρθρου 75 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) τροποποιείται ως εξής:
1. Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στην καταβολή του 100% της αξίας της κύρια κατοικίας και όχι στο 120% αυτής.
6.2. Η παρ. 2 του Άρθρου 75 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) τροποποιείται ως εξής:
«2. Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών. Οι δόσεις της παρ.1 προσδιορίζονται από την πλατφόρμα του Άρθρου 71 και δεν δύνανται να υπερβαίνουν τη διαφορά του οικογενειακού εισοδήματος του αιτούντος με την αξία που προσδιορίζεται στις Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειάς του αιτούντος. Για τους σκοπούς αυτούς και σε περίπτωση που η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου προσδιορίζει δόσεις του Άρθρου 75 που δεν καλύπτουν τη ρευστοποιήσιμη αξία της κύριας κατοικίας σε Παρούσα Αξία καταβολών της 25ετιας, δύναται να προσδιοριστεί μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) έτη. Σε κάθε περίπτωση οι καταβολές της παραγράφου 1 δεν θα υπερβαίνουν το 35% του εισοδήματος για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και το 43% για τα υπόλοιπα εισοδήματα της παραγράφου δ του Άρθρου 68 του παρόντος Νόμου.» Η προτεινόμενη τροποποίηση λαμβάνει υπόψη της το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου το οποίο προσδιορίζεται με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, πλέον με βάση το εισόδημα αυτό θα προσδιορίζονται οι δόσεις της οφειλής του οφειλέτη και σύμφωνα με τα ανωτέρω όρια.
7. Άρθρο 76
7.1. Η παρ.3 του του Άρθρου 76 ν.4605/2019 καταργείται:
3. Για να συνεισφέρει το Δημόσιο, πρέπει να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68 και το συμφωνηθέν σχέδιο ρύθμισης να είναι σύμφωνο με το άρθρο 75, εκτός εάν ρυθμίζονται ταυτόχρονα οφειλές συγκυριών που είναι και συν οφειλέτες στην ίδια οφειλή , οπότε δύναται να προτείνεται ρύθμιση μικρότερη από το 120% της αξίας της πρώτης κατοικίας, έτσι ώστε να ισούται με το συνολικό ποσό. Η προτεινόμενη κατάργηση προτείνεται γιατί με την ισχύουσα διάταξη οφειλέτες και εγγυητές μπαίνουν στην ίδια μοίρα και μοιράζονται τα οφειλόμενα χρέη χωρίς κανένα διαχωρισμό, γεγονός που επιβαρύνει σε κάποιες περιπτώσεις αναίτια τους εγγυητές.
7.2. Η παρ.7 του Άρθρου 76 ν.4605/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
7. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα ποσοστά που καθορίζονται στην παρ. 2 τούς άρθρου 75 (βλέπε σημείο 17). Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι παρακάτω λύσεις:
α) Για μονογονεϊκή οικογένεια:
Η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 100% για οικογενειακό εισόδημα έως 7.337 ευρώ για υπόλοιπα δανείων από 20.000 έως 250.000 ευρω.
Για εισοδήματα από 7. 337 ευρώ έως 13.000 ευρώ διακυμαίνεται όπως στον πίνακα του Παραρτήματος. Στην ανώτερη εισοδηματική κλίμακα των 13.000 ευρώ και σε οφειλή 250.000 ευρώ το Δημόσιο συνεισφέρει στο 44% της προσδιορισμένης δόσεως του άρθρου 75.
Β) Για Δύο Ενήλικες:
Η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 100% για οικογενειακό εισόδημα έως 12.412 ευρώ για υπόλοιπα δανείων από 20.000 έως 250.000 ευρώ. Για εισοδήματα από 12.412 ευρώ έως 21.000 ευρώ διακυμαίνεται όπως στον πίνακα του Παραρτήματος. Στην ανώτερη εισοδηματική κλίμακα των 21.000 ευρώ και σε οφειλή 250.000 ευρώ το Δημόσιο συνεισφέρει στο 15% της προσδιορισμένης δόσεως του άρθρου 75.
γ) Για Δύο Ενήλικες με ένα τέκνο:
Η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 100% για οικογενειακό εισόδημα έως 15.367 ευρώ για υπόλοιπα δανείων από 20.000 έως 250.000 ευρώ. Για εισοδήματα από 15. 367 ευρώ έως 26.000 ευρώ η συνεισφορά του Δημοσίου στην προσδιορισμένη δόση του άρθρου 75 διακυμαίνεται όπως στον πίνακα του Παραρτήματος.
δ) Για Δύο Ενήλικες με δύο τέκνα:
Η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 100% για οικογενειακό εισόδημα έως 18.322 ευρώ για υπόλοιπα δανείων από 20.000 έως 250.000 ευρώ. Για εισοδήματα από 18.322 ευρώ έως 31.000 ευρώ η συνεισφορά του Δημοσίου στην προσδιορισμένη δόση του άρθρου 75 διακυμαίνεται όπως στον πίνακα του Παραρτήματος.
ε) Για Δύο Ενήλικες με τρία τέκνα:
Η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 100% για οικογενειακό εισόδημα έως 21.277 ευρώ για υπόλοιπα δανείων από 20.000 έως 250.000 ευρώ. Για εισοδήματα από 21.277 ευρώ έως 37.000 ευρώ η συνεισφορά του Δημοσίου στην προσδιορισμένη δόση του άρθρου 75 διακυμαίνεται όπως στον πίνακα του Παραρτήματος.
Η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη επανεξετάζεται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, για τυχόν μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος του αιτούντος.
Ο οφειλέτης ενημερώνεται σχετικά με το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η ελάχιστη συνεισφορά του για το επόμενο οικονομικό έτος, μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική του αίτηση και θα αποστέλλονται συγχρόνως στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει.
Οι παραπάνω προτεινόμενες λύσεις συνδέονται με τα mechanics των Εύλογων Δαπανών που αποτυπώνονται στον πίνακα Ι του παραρτήματος.

8. Άρθρο 78
8.1. Οι παράγραφοι 2 του Άρθρου 78 του ν.4605/2019 καταργείται
Η παρ. 2 καταργείται αφού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 θα υπάρχει απεριόριστη προστασία της κύρια κατοικίας μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης εφόσον απαιτείται .
9. Άρθρο 79
9.1. Η παράγραφος 5 του Άρθρου 79 του ν.4605/2019 τροποποιείται ως εξής
5. Αν ο αιτών αποβιώσει πριν την ολοκλήρωση της ρύθμισης, και ο κληρονόμος χρησιμοποιεί την κληρονομιαία κύρια κατοικία ως δική του κύρια κατοικία και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 68 κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, η διάρκεια ρύθμισης του άρθρου 75 ισχύει και για τον κληρονόμο με την εκ νέου χορήγηση της συνεισφοράς του Δημοσίου κατά το άρθρο 76, ακόμα και μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 72. Το ύψος των καταβολών της παρ.2 του του Άρθρου 75 επαναπροσδιορίζονται αυτοματοποιημένα με την πρόταση του Άρθρου 71 με βάση τα εισοδήματα του κληρονόμου. Για τον κληρονόμο ισχύει το σύνολο των προϋποθέσεων του παρόντος Νόμου. Η προτεινόμενη τροποποίηση προσδιορίζει τη αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού των δόσεων με βάση τα εισοδήματα του κληρονόμου μετά από την υποβολή της αίτησης του

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Επί του Άρθρου 68 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019)
1.1 Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:
γ) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2 περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και 250 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
δ) Το εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%. Oι εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα ακολουθούν την 2η ομάδα δαπανών και θα καθορίζονται με ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
ε) Αν το σύνολο των οφειλών των παραγράφων 2 έως 4 υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα πέραν της κύριας κατοικίας του, καθώς και τα μεταφορικά μέσα που κατέχει, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.
στ) Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.
η) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών των παραγράφων 2 και 3, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά πιστωτή ανεξάρτητα αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται ή όχι επιχειρηματικά δάνεια.
1.2. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ. 2 τροποποιείται ως εξής:
«2. Με το παρόν Μέρος, το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, μπορεί να ρυθμίσει οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς εταιρίες παροχής πιστώσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγραφεί, πριν την άσκηση της αίτησης του άρθρου 72, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 9/6/2020.
1.3. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ. 3 τροποποιείται ως εξής:
«3. Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ο τρίτος κύριος μπορεί να ρυθμίσει οφειλές άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία, εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 9/6/2020.
1.4. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 1 ως εξής:
7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόμου:
α. Τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειμένου δεν θίγονται.
β. Κατά το μέρος που οι απαιτήσεις πιστωτών ικανοποιούνται από τις ρυθμίσεις οφειλών που προκύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, οι πιστωτές δεν μπορούν να στραφούν κατά των εγγυητών για την ικανοποίηση του μέρους αυτών των απαιτήσεων, οι εγγυητές όμως ευθύνονται απέναντι στους πιστωτές και για την τήρηση της ρύθμισης που αναφέρεται στις απαιτήσεις αυτές. Οι εγγυητές απαλλάσσονται από την τοκοφορία του μέρους αυτών των απαιτήσεων εφόσον υπερβαίνει αυτή της ρύθμισης.
γ. Για τους συνοφειλέτες ή εγγυητές η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη από μόνη την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72 από τον οφειλέτη ή την υπαγωγή αυτής σε ρύθμιση, σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος Νόμου.
Σε περίπτωση που η αίτηση του οφειλέτη γίνει δεκτή, οι εγγυητές έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν τη ρύθμιση της οφειλής, με τους ίδιους συμβατικούς όρους, στο εναπομένον χρονικό διάστημα που προβλέπει η σύμβαση, προσαυξημένο κατά τουλάχιστον τρία (3) έτη.
δ. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται έναντι των εγγυητών, των εις ολόκληρον υπόχρεων ή άλλων δικαιούχων σε αναγωγή. Όμως, αν ο εγγυητής, ο εις ολόκληρον υπόχρεος ή άλλο δικαιούχο σε αναγωγή πρόσωπο καταβάλει τόσο το τμήμα της οφειλής από την οποία ο οφειλέτης πρόκειται να απαλλαγεί κατά την άρθρο… όσο και μέρος της οφειλής που περιλαμβάνεται στην απόφαση ρύθμισης, τότε αυτός υποκαθίσταται αυτοδικαίως για το τελευταίο ποσό στη θέση του πιστωτή στο μέτρο και με τις προϋποθέσεις που η οφειλή αυτή έχει διαμορφωθεί δυνάμει της ρύθμισης ή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών που επικυρώθηκε με τη δικαστική απόφαση”
2. Επί του Άρθρου 69 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019)
2.1. Προστίθεται η παράγραφος θ ως εξής:
θ. Ως «Ρευστοποιήσιμη Αξία» με βάση τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα 2017– ΔΕΠ/IVS 104 Βάσεις Αξίας, νοείται η Αξία Ρευστοποίησης (Liquidation Value) και αφορά το εκτιμώμενο ποσό το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί σε μια διαδικασία «μη συστηματικής» πώλησης ενός ακινήτου ή μιας ομάδας ακινήτων ως αποτέλεσμα Αναγκαστικής Πώλησης.
3. Επί του Άρθρου 71 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019)
3.1. Στο τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 71 προστίθεται το εξής:
«Η πλατφόρμα ενσωματώνει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 68 και υπολογίζει αυτόματα τον αριθμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του Άρθρου 75 με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.1 του Άρθρου 75».
4. Επί του Άρθρου 72 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019)
4.1. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:
Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 68, μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.
4.2. Η περ. β της παρ. 4 καταργείται και αναριθμούνται οι επόμενες περιπτώσεις.
4.3. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η περ. γ της παρ. 4 του τροποποιείται ως εξής:
«Εισοδήματα του αιτούντος, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία».
4.4. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ. 4 της περ. η) υποπερ. αα) τροποποιείται ως εξής :
αα) δεν εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ββ) οι οφειλές, των οποίων ζητεί τη ρύθμιση, δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007, τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 ή το ν. 4469/2017, ούτε υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές
4.5. Η παρ. 5 του Άρθρου 72 καταργείται.
4.6. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ. 6, περ. β. αναριθμείται ως 5 και τροποποιείται ως εξής:
β) αν ο οφειλέτης είναι κύριος επικαρπωτής γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο. Ο αιτών μπορεί επίσης να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την επιτυχία της διαδικασίας.
5. Επί του Άρθρου 74 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019)
5.1. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ.2 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης ή σε δύο μήνες, σε περίπτωση συν υποβολής της αίτησης από συγκύριους, κάθε πιστωτής οφείλει να αποδεχτεί την αυτοματοποιημένα παραγόμενη πρόταση του Άρθρου 71 σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 75. Αν πιστωτής ή πιστωτές αρνηθούν την πρόταση του προηγούμενου εδαφίου υποστηρίζοντας ότι ο αιτών δολίως περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής χρηματικών οφειλών, τότε αυτομάτως επέρχονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και η πλατφόρμα του άρθρου 71 παράγει αυτοματοποιημένη αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά με τη διαδικασία του Άρθρου 4 παρ.1 του Ν.3869/2010. Προκειμένου να αποδειχθεί η δολιότητα του αιτούντος απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης αναστέλλονται τα πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη.
5.2. Η παρ.3 καταργείται.
5.3. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ. 4 τροποποιείται ως εξής:
«3. Μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών δηλώνει αν αποδέχεται την αυτοματοποιημένη πρόταση της πλατφόρμας του Άρθρου 71. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι ο αιτών απέρριψε την υποβληθείσα πρόταση ή τις υποβληθείσες προτάσεις. Η αποδοχή της πρότασης από τον αιτούντα επέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του αναρτηθέντος σχεδίου σύμβασης».
5.4. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ. 6 τροποποιείται ως εξής:
«5.Η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώνεται:
α) με την απόρριψη της αίτησης κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73,
β) με την παραίτηση του αιτούντος από την αίτησή του, η οποία μπορεί να υποβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και κοινοποιείται από την πλατφόρμα σε όλους τους πιστωτές,
γ) με την αποδοχή ή την απόρριψη της αυτοματοποιημένης πρότασης του Άρθρου 71 από τον αιτούντα.
5.5. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ.7 αντικαθίστανται ως εξής
6. Η αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης του Άρθρου 71, που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα αποτελεί εκτελεστό τίτλο, δυνάμει του οποίου μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία του αιτούντα πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην κύρια κατοικία, αν ο οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 80. Ο ενδιαφερόμενος πιστωτής δικαιούται να καταθέσει αντίγραφο της γενόμενης αποδεκτής ρύθμισης στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του αιτούντος. Ο εκτελεστήριος τύπος δίνεται από τον ειρηνοδίκη του τόπου της προστατευόμενης κύριας κατοικίας. Η προτεινόμενη τροποποίηση αντικαθιστά την ‘’πρόταση ρύθμιση του πιστωτή’’ από την αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης του του Άρθρου 71 δλδ της πλατφόρμας, υπογραμμισμένο σημείο.
5.6. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ.8 αντικαθίστανται ως εξής
7. Με επιμέλεια οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον η πρόταση ρύθμισης, που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα, μεταγράφεται στο βιβλίο μεταγραφών ή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος. 6.
6. Επί του Άρθρου 75 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019)
6.1. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:
1. Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%).
6.2. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ.2 τροποποιείται ως εξής:
«2. Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών. Οι δόσεις της παρ.1 προσδιορίζονται από την πλατφόρμα του Άρθρου 71 και δεν δύνανται να υπερβαίνουν τη διαφορά του οικογενειακού εισοδήματος του αιτούντος με την αξία που προσδιορίζεται στις Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειάς του αιτούντος. Για τους σκοπούς αυτούς και σε περίπτωση που η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου προσδιορίζει δόσεις του Άρθρου 75 που δεν καλύπτουν τη ρευστοποιήσιμη αξία της κύριας κατοικίας σε Παρούσα Αξία καταβολών της 25ετιας, δύναται να προσδιοριστεί μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) έτη. Σε κάθε περίπτωση οι καταβολές της παραγράφου 1 δεν θα υπερβαίνουν το 35% του εισοδήματος για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και το 43% για τα υπόλοιπα εισοδήματα της παραγράφου δ του Άρθρου 68 του παρόντος Νόμου.»
7. Επί του Άρθρου 76 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019)
7.1. Η παρ.3 καταργείται.
7.2. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
7. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα ποσοστά που καθορίζονται στην παρ. 2 τούς άρθρου 75 (βλέπε σημείο 17). Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι παρακάτω λύσεις:
α) Για μονογονεϊκή οικογένεια:
α) Για μονογονεϊκή οικογένεια:
Η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 100% για οικογενειακό εισόδημα έως 7.337 ευρώ για υπόλοιπα δανείων από 20.000 έως 250.000 ευρω.
Για εισοδήματα από 7. 337 ευρώ έως 13.000 ευρώ διακυμαίνεται όπως στον πίνακα του Παραρτήματος. Στην ανώτερη εισοδηματική κλίμακα των 13.000 ευρώ και σε οφειλή 250.000 ευρώ το Δημόσιο συνεισφέρει στο 44% της προσδιορισμένης δόσεως του άρθρου 75.
Β) Για Δύο Ενήλικες:
Η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 100% για οικογενειακό εισόδημα έως 12.412 ευρώ για υπόλοιπα δανείων από 20.000 έως 250.000 ευρώ. Για εισοδήματα από 12.412 ευρώ έως 21.000 ευρώ διακυμαίνεται όπως στον πίνακα του Παραρτήματος. Στην ανώτερη εισοδηματική κλίμακα των 21.000 ευρώ και σε οφειλή 250.000 ευρώ το Δημόσιο συνεισφέρει στο 15% της προσδιορισμένης δόσεως του άρθρου 75.
γ) Για Δύο Ενήλικες με ένα τέκνο:
Η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 100% για οικογενειακό εισόδημα έως 15.367 ευρώ για υπόλοιπα δανείων από 20.000 έως 250.000 ευρώ. Για εισοδήματα από 15. 367 ευρώ έως 26.000 ευρώ η συνεισφορά του Δημοσίου στην προσδιορισμένη δόση του άρθρου 75 διακυμαίνεται όπως στον πίνακα του Παραρτήματος.
δ) Για Δύο Ενήλικες με δύο τέκνα:
Η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 100% για οικογενειακό εισόδημα έως 18.322 ευρώ για υπόλοιπα δανείων από 20.000 έως 250.000 ευρώ. Για εισοδήματα από 18.322 ευρώ έως 31.000 ευρώ η συνεισφορά του Δημοσίου στην προσδιορισμένη δόση του άρθρου 75 διακυμαίνεται όπως στον πίνακα του Παραρτήματος.
ε) Για Δύο Ενήλικες με τρία τέκνα:
Η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 100% για οικογενειακό εισόδημα έως 21.277 ευρώ για υπόλοιπα δανείων από 20.000 έως 250.000 ευρώ. Για εισοδήματα από 21.277 ευρώ έως 37.000 ευρώ η συνεισφορά του Δημοσίου στην προσδιορισμένη δόση του άρθρου 75 διακυμαίνεται όπως στον πίνακα του Παραρτήματος.
Η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη επανεξετάζεται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, για τυχόν μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος του αιτούντος.
Ο οφειλέτης ενημερώνεται σχετικά με το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η ελάχιστη συνεισφορά του για το επόμενο οικονομικό έτος, μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική του αίτηση και θα αποστέλλονται συγχρόνως στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει.
Οι παραπάνω προτεινόμενες λύσεις συνδέονται με τα mechanics των Εύλογων Δαπανών που αποτυπώνονται στον πίνακα Ι του παραρτήματος.
8. Επί του Άρθρου 78 ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019)
8.1. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 78 του ν.4605/2019 καταργείται.
9. Επί του Άρθρου 79 ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019)9.
9.1. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η παρ. 5 τροποποιείται ως εξής:
5. Αν ο αιτών αποβιώσει πριν την ολοκλήρωση της ρύθμισης, και ο κληρονόμος χρησιμοποιεί την κληρονομιαία κύρια κατοικία ως δική του κύρια κατοικία και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 68 κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, η διάρκεια ρύθμισης του άρθρου 75 ισχύει και για τον κληρονόμο με την εκ νέου χορήγηση της συνεισφοράς του Δημοσίου κατά το άρθρο 76, ακόμα και μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 72. Το ύψος των καταβολών της παρ.2 του του Άρθρου 75 επαναπροσδιορίζονται αυτοματοποιημένα με την πρόταση του Άρθρου 71 με βάση τα εισοδήματα του κληρονόμου. Για τον κληρονόμο ισχύει το σύνολο των προϋποθέσεων του παρόντος Νόμου.
Επισυνάπτεται παράρτημα –Πίνακας 1

 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

Οι προτεινοντες βουλευτές

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφων

Αμανατίδης Ιωάννης

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Αχτσιόγλου Ευτυχία

Βαγενά Κηλαηδόνη Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βέττα Καλλιόπη

Βίτσας Δημήτριος

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδωνας

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπαλάφας Ιωάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξανθός Ανδρέας

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παππάς Νικόλαος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)

Τσίπρας Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φλαμπουράρης Αλέξανδρος (Αλέκος)

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χαρίτσης Αλέξανδρος

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 

 

22
Jul

Turkey Rejects Greek Claims in Mediterranean Waters Dispute

By Onur Ant
(Bloomberg) — Turkey rejected Greece’s argument that its energy exploration in the eastern Mediterranean encroaches on Greek territory, suggesting tensions in the region will remain high.
The seismic survey ship Oruc Reis will evaluate an area that was previously covered by another Turkish ship and lies within what Turkey declared to the United Nations as its own continental shelf, the country’s foreign ministry said in a statement.

 

Turkey will carry out the surveys until Aug. 2, while Greece’s armed forces are on standby monitoring for Turkish movements.

Greek shares fell as much as 1.3% on Wednesday, extending declines after dropping the most in more than a month on Tuesday with sentiment burdened by the dispute. The Athens Stock Exchange General Index was down 0.9% at 1:45 p.m. in Athens.

Tensions between Turkey and Greece have flared over issues such as oil and gas exploration in the shared waters of the Aegean and Mediterranean seas as well as flow of refugees through Turkey to European countries. The latest conflict came as a result of Turkey’s declaration that it will conduct seismic work from July 21 in the eastern Mediterranean.

Erdogan’s Libya Gamble Turns Mediterranean Into Sea of Troubles

Greece’s Prime Minister Kyriakos Mitsotakis spoke with Angela Merkel on Tuesday evening when he informed the German chancellor about developments with Turkey.

Merkel also addressed the issue in a phone conversation Tuesday with Turkish President Recep Tayyip Erdogan, deputy government spokeswoman Ulrike Demmer said. Without offering details of the conversation, Demmer said Germany’s position is “well known.”

During a visit to Athens Tuesday, Merkel’s foreign minister, Heiko Maas, demanded that Turkey end its drilling off the coast of Cyprus. The EU must deliver a “clear” response to any such activities in the eastern Mediterranean, he said.

“This is the condition for there to be any future-oriented dialog between the European Union and Turkey,” Maas said alongside Greek Foreign Minister Nikolaos Dendias. “There is a great deal of unity on this.”

‘Illegal Actions’

The Greek foreign ministry asked Turkey to “immediately stop its illegal actions that violate Greece’s sovereignty and undermine the region’s peace and security.”

Ankara rejects the argument that the area is part of Greece’s continental shelf. The foreign ministry said the Greek island of Meis in the area — covering 10 square kilometers — is two kilometers away from the Turkish mainland and 580 kilometers off the Greek coast, making “Greece’s maximalist continental shelf claims incompatible with international law and court decisions.”

Erdogan will chair an ordinary meeting of the national security council later Wednesday, when the Turkish president is expected to discuss the Mediterranean tensions with his top lieutenants. The Greek Prime Minister will hold separate meetings Thursday with leaders from parliamentary political parties to inform them on recent developments.

Ankara argues that a country’s continental shelf should be measured from its mainland, and that the area south of the Greek island of Kastellorizo — just a few kilometers off Turkey’s southern coast — therefore falls within its exclusive zone.

Greece claims that islands must also be taken into account in delineating a country’s continental shelf, in line with the UN Law of the Sea, giving it the sole right to the area regardless of the island’s proximity to Turkey.

The two countries came to the brink of a war in 1996 in a sovereignty dispute over uninhabited islets known as Kardak in Turkish and Imia in Greek.

(Updates with German government comments from seventh paragraph)
–With assistance from Sotiris Nikas, Constantine Courcoulas and Patrick Donahue.

 

20
Jul

EU Leaders Deadlocked Over Recovery Fund as Talks Continue

European Union efforts to agree on a 750 billion-euro ($856 billion) stimulus package ran into trouble late Sunday as leaders were unable to reconcile differences over how much of the recovery fund should be distributed through grants versus low-interest loans.

European Council President Charles Michel floated a new proposal that would reduce the size of handouts to 400 billion euros, down from an original 500 billion euros, according to officials familiar with the discussions. Dutch Prime Minister Mark Rutte and his Austrian counterpart Sebastian Kurz rejected the new offer, and stood by a pledge to limit grants to 350 billion euros.

Denmark, Sweden and Finland, which initially had been aligned with the Dutch and Austrians, weren’t as opposed to the amount of grants in Michel’s latest proposal, said the officials, who asked not to be identified because the talks are ongoing.

Germany and France, with the backing of most of the bloc, are insistent that at least 400 billion euros of the package must be handouts in order to shield the fragile economies of southern Europe from the worst effects of the coronavirus pandemic.

“Europe is being blackmailed,” Italian Prime Minister Giuseppe Conte said Sunday as frustration with the Dutch-led group began to mount.

Despite the inability to find a consensus over the size of the stimulus package, talks continued into the evening.

With investors already pricing in a deal after a series of bold announcements in recent weeks, leaders are under intense pressure to bridge their differences before financial markets open on Monday. Yet they’ve largely been going around in circles since talks began on Friday morning as they struggle to bridge the familiar fault lines between the richer North and the southern countries worst affected by the pandemic.

“Ideally the agreement should be ambitious in terms of size and composition of the package, broadly along the lines of what has been proposed by the commission,” European Central Bank President Christine Lagarde said in response to a question from Reuters. “It is better to agree on an ambitious facility even if it takes a bit more time.”

Mark Rutte, Angela Merkel, Ursula von der Leyen and Emmanuel Macron during the summit in Brussels.

Rutte and his allies are trying to water down the handouts that the highly indebted South sees as critical for shoring up its finances. While Saturday proved less bad-tempered and more constructive than Friday’s gathering, it was still difficult to discern much progress.

“Until now what we have seen is the commission, the president of the council and the majority of member states making an effort to come closer to four countries,” Portugal’s Antonio Costa said. “They also have to make some effort.”

Read more…
Euphoric European Markets Look to Leaders to Strike a Deal

Dutch Embrace the Bad-Guy Role the Brits Left Vacant in Europe

The 700 Billion-Euro Man Counting Each Cent to Keep Italy Afloat

The 27 leaders are meeting in person for the first time since February, when initial talks over the EU’s seven-year, 1 trillion-euro budget also ran into the buffers. Now, with more than 100,000 Europeans dead from the virus and an economy to rebuild, investors are looking to the group to muster a display of unity to maintain the rally in stocks.

“The will to find a compromise should not make us renounce the legitimate ambitions which we must have,” Macron said Sunday. “In the coming hours we will see if the two are compatible.”

“Things are moving in a fairer direction,” Austrian Chancellor Sebastian Kurz said. “I personally would find it a real shame if it was abandoned.”

The deliberations are proving to be a baptism of fire for Michel, a former Belgian Prime Minister, and European Commission President Ursula von der Leyen, who drew up the original plan. They only took up their jobs in December and have faced criticism from governments over their handling of the pandemic response.

Merkel and Macron have been pressing for an agreement before the summer but haven’t yet been able to bring their weight to bear to force a result. The bloc’s two largest economies are seen as crucial power brokers and they were photographed sitting on a sunny terrace as they searched for a breakthrough.

“We’re entering the third day of talks and it certainly is the decisive one,” Merkel said on Sunday morning. “It’s possible there will be no agreement today.”

(Updates with details on negotiations in the second, third paragraphs)
23
Jun

Spain Weighs Major Boost to $113 Billion Loan Guarantee Plan

(Bloomberg) —
Spain is weighing plans to significantly increase the size of its 100 billion-euro ($113 billion) loan guarantee fund after the program attracted huge demand from businesses struggling to weather the pandemic, according to people familiar with the matter.Officials are considering pledging as much as 50 billion euros in additional guarantees, one person said. Others said the ultimate size depends on how the negotiations unfold. They all spoke on condition of anonymity because the details aren’t public.

A spokesman for the Economy Ministry, which oversees the program, declined to comment.

The state-backed loan guarantees are a key feature in the global response to the economic fallout from the pandemic. Spain and other European governments have pledged trillions of euros to help keep businesses afloat.

Europe’s fourth-largest economy had one of the continent’s strictest lockdowns in response to a deadly outbreak of the virus. The economy is also greatly dependent on the floundering tourism industry and its long-troubled labor market means the jobless rate could spike as high as 24% this year, according to central bank forecasts. In a worst-case-scenario, the Bank of Spain expects the economy to contract by as much as 15% in 2020.

Since Spain launched its program on March 17, banks have financed around 70 billion euros worth of loans –- about 54 billion of which are state-backed. That’s a much greater deployment of loan guarantees than in other European countries.

The loans are funneled through Spain’s Instituto de Credito Official, known as ICO, a state finance agency. Most of the guarantees have been deployed to help finance small and medium-sized companies. Some large businesses have also tapped the program. British Airways owner IAG SA borrowed around 1 billion euros through ICO to help its Spanish units Iberia and Vueling weather the collapse in travel demand.

In the event of a default, the Spanish government has pledged to back 80% of a loan to an SME and 70% for a large company.

When Socialist Prime Minister Pedro Sanchez first rolled out the program, some companies complained that banks were requiring them to purchase other products in order to secure financing, something known as cross-selling.

Other business people said banks required them to personally guarantee the loans, pledging their own homes, for instance. And some executives said the interest rates that banks were charging on the loans was unnecessarily high and not in line with the government’s guidelines.

Those complaints from borrowers have, for the most part, quieted down. One reason, according to officials, is that the government has rolled out the program in increments of around 20 billion euros each. That has allowed them to make tweaks along the way, detecting initial problems and then admonishing some banks to avoid cross-selling, for instance, in the following tranche.

Spain rolled out the final increment of the 100 billion euro program last week, accelerating the conversations to bolster the size of one of the country’s most significant responses to the coronavirus crisis.

 

14
Jun

Italy Urged by EU Leaders to Use Recovery Plan for Reforms

European Central Bank President Christine Lagarde and European Commission President Ursula von der Leyen are among leaders urging Italy to take advantage of the region’s proposed 750 billion-euro ($844 billion) recovery plan to speed up structural reforms.

The so-called Next Generation EU plan is a “unique opportunity for Italy,” Von der Leyen said in a video message to a closed-door forum in Rome hosted by Italian Prime Minister Giuseppe Conte, posted on the prime ministry’s website.

Lagarde encouraged leaders “not to let this crisis go to waste,” while the central bank will do its part. EU Commissioner for Economic Affairs Paolo Gentiloni said that while the spending plan is designed to avoid counter-cyclical recessions, it must ultimately bring Italy’s 2.43 trillion-euro debt into a “credible downward path.”

Conte on Saturday kicked off the nine-day marathon session of closed-door talks between ministers and leaders from the business, finance, labor and other sectors. The Italian premier is facing internal opposition, even in the governing coalition, on stimulus measures tied to the EU recovery plan as the economy struggles to emerge from a national lockdown to counter the coronavirus.

Italy’s Canceled Crisis Risks Moral Hazard for Euro Laggard

Conte welcomed participants by mapping out Italy’s plan for the recovery, which will include investments to digitize the economy and the public administration, green spending and ways to boost social inclusion, according to the premier’s office.

“We know our public finance limits, the need to keep our finances in check,” Conte told the forum held in Villa Pamphili. “That’s why we can’t miss the chance to revamp productivity in our country.”

Not Easy

European Council President Charles Michel warned that talks over the EU recovery plan won’t be easy as there are “significant divergences,” adding that Italy’s effort to produce a plan of investments and reforms is fundamental for Europe.

Conte, at a press conference later, also said more time is needed to reach a consensus and he invited Italian opposition parties to work with their European counterparts for the common goal.

Bank of Italy Governor Ignazio Visco asked Italian leaders to “make the most of the opportunities offered by the new European programs,” according to the text of his speech.

“The sustainability of the public debt is not in doubt, but its high ratio to GDP is being maintained by the low growth potential of the country and is, at the same time, an obstacle to economic growth,” he said.

— With assistance by John Follain

(Adds comment from Premier Conte in seventh paragraph.)
20
May

Mohegan Sun Tribal Owners Get Pushback on 14% Casino Rescue Loan

(Bloomberg) —  Entertainment is trying to hammer out an agreement to borrow another $100 million to keep its shuttered casinos afloat after missing a self-imposed deadline last week to get a loan.Some investors pushed back on the company’s efforts to borrow earlier this month, citing concerns including the casino operator’s ability to raise all the money it needs to repay maturing debt next year and to fund ambitious planned expansion. A group of Mohegan lenders tapped investment bankers at Rothschild & Co. as financial advisers while negotiations continue, according to people with knowledge of the matter.

Representatives for Credit Suisse Group AG, which is leading the loan offering, and for Rothschild declined to comment, while Mohegan didn’t respond to a request for comment.

The company had offered to pay a yield of over 14% for a new loan maturing in October 2021, according to the people with knowledge. It also sought to change lending agreements known as covenants on its existing loans to give it more flexibility to navigate a period with lower revenue. It is an extension of the Mohegan tribe in Connecticut and operates the Mohegan Sun in that state as well as other casinos in North America.

The pushback helped prevent the company from getting the loan commitments and the amendments to lending agreements that it was seeking by May 11. The gambling business in the U.S. has largely ground to a halt amid the Covid-19 pandemic, although the casino that Mohegan operates in Louisiana is reopening on Wednesday. As of the end of December, the company had around $400 million of debt due next year.
Delayed Payment
An added concern for at least a subset of investors in Mohegan’s loans is just how much the collateral backing the debt will be worth to them. The loans have first claim on the company’s assets if it fails.

Some of Mohegan’s casinos are on Native American tribal land, and it’s not clear if investors will be able to fully exercise their rights as creditors, such as seizing and liquidating assets.

Those concerns are common among investors for companies that operate casinos on Native American land, but have become more acute as shutdowns triggered by the Covid-19 outbreak have weighed on revenue and focused more attention on other investor protections.

In April, Mohegan delayed a $19.7 million interest payment that was due for its bonds maturing in 2024 to preserve its cash. But the company ultimately delivered the funds within a 30-day grace period, according to filings.

Mohegan has ambitious plans to expand its footprint across the globe and will likely need to maintain good relationships with lenders and access to the capital markets to fund those projects. Its international expansion plans include a luxury hotel and casino in Athens as well as a resort at South Korea’s Incheon International Airport that is scheduled to open in 2022.

17
May

Take the Money Before Things Get Worse, Junk Bond Salesmen Say

(Bloomberg) — 
If there’s one lesson from the great financial crisis that applies to the current market turmoil, Todd Rothman argues, it’s this: take the money when it’s there.The managing director in JPMorgan & Chase’s high yield and leveraged loan capital markets team in London believes that with the future so uncertain, now is a good time for Europe’s high-yield borrowers to raise cash.

“Can the market get a little bit better from here?” he said in a phone interview. “Sure it can, but the risk is asymmetric right now in terms of things turning and getting much wider quickly.”

Some clearly agree. Appetite for refinancing the debt from European diagnostics firm Synlab Bondco Plc was so strong this week that the company doubled its bond issue.

Meanwhile demand for American IT firm BMC Software Inc.’s euro notes also exceeded the amount it planned to raise, according to people familiar with the matter.

Even theme park operator Merlin Entertainments, which has shut most of its 130 attractions, increased its offering and priced it at the lower end of initial guidance.

As countries around the world slowly reopen their economies and as support from central banks ramps up, Europe’s high-yield bond market has begun to function again after shutting in February.

By waiting for better conditions, companies run the risk that a deluge of weak second-quarter results or a resurgence of infections could depress investors’ appetite again.

In a change from just a few weeks ago when arrangers were only advising companies with urgent financing needs to tap the market, investors have seen major cash inflows. On the back of this companies are raising funds for liquidity, to refinance existing debt, and also for acquisitions as in the case of BMC.

“The market is open,” said Diarmuid Toomey, co-head of EMEA leveraged capital markets syndicate at Deutsche Bank. “There have been encouraging developments, with recent issues well subscribed and the buyside are telling us they are keen to put money to work.”

Buyer Beware

Investors are, however, still focused on quality and want to see more lender-friendly terms that not all borrowers may agree to. Fallen angels and investment grade bonds trading at depressed levels are also offering buyers alternatives.

Tatjana Greil Castro, a portfolio manager at Muzinich & Co. Ltd., sympathizes with the argument that conditions could easily deteriorate in future. But, she cautions, buyers may still prove picky.

“Do we really need to jump into the market now? Investors won’t buy whatever lands in front of them. They have a lot of choice,” she said.

Paper producer Sappi Ltd offers a cautionary tale. The company scrapped plansto issue 250 million euros ($271 million) of senior notes on Friday, citing unsatisfactory pricing.

Still, if demand remains healthy for now, arrangers may get the chance to sell down some of the M&A financings worth more than $13 billion that are waiting to come to market. Those deals include the private equity buyout of Thyssenkrupp AG’s elevator unit, Europe’s largest in a decade.

5
May

Markets Worry Ruling May Lead to Doubts About Other ECB Programs

(Bloomberg) — 
The wrist slap given to the European Central Bank by the German constitutional court over its quantitative easing program had strategists pondering what this means for the market.

The euro slid, as did German and Italian bonds, on the prospect that the ECB may soon be prevented from exercising the full might of its asset-purchase program.

Germany’s top judges gave the ECB three months to fix its 2.7 trillion-euro ($2.95 trillion) asset purchase program after a seven-to-one ruling stating that some parts of the quantitative-easing program aren’t backed by European Union treaties.

“It’s my understanding that it doesn’t apply to PEPP, but if this proves a serious challenge to PSPP, the same argument could be made in courts against PEPP,” said Antoine Bouvet, a senior rates strategist at ING Groep NV. “This is not the sort of doubt you want to instill in the market.”

It prompted traders to add to bets the euro may fall further. The Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) is a 750 billion euro scheme that runs out at the end of the year. The ECB started the public sector purchase programme in 2015, which buys assets on the secondary market.

“It looks like the euro-zone is shooting itself in the foot,” said Lee Hardman, a currency analyst at MUFG who sees the euro falling through March lows if this isn’t resolved in a market-friendly manner. “The risk of another euro-zonedebt crisis would be significantly higher without ongoing support from the ECB. Those are the risks the market is weighing up in light of today’s decision.”

The currency fell as much as 0.7% to $1.0826. The yield on Italy’s 10-year bonds climbed as much as 11 basis points, widening its spread over bunds, a gauge of risk, to 241.

Here’s what strategists said:

Nomura International (Potentially big)

 • “What matters in FX is that it causes uncertainty and with it we’ll likely see this move in EUR continue,” says Jordan Rochester, a Group-of-10 FX strategist
 • “The Bundesbank is in a rough place. If in three-months’ time the court is not convinced, clearly PSPP could enter a transitional period and they buy less bunds”
 • Market is selling off “due to what this ‘could’ mean for PEPP – not today, but down the line (months/more likely years) – to comply with the German monetary prohibition, issuer limits and capital keys are essential to the courts view”
 • In FX, “we remain short and look for 1.06 in the month to come,” referring to euro-dollar

Danske Bank (GCC barks, not bites)

 • “In practice, this means the purchase programmes can continue – both APP and PEPP, but ECB needs to ensure that this is temporary,” says strategist Piet Christiansen
 • He adds that “‘PEPP is not up for trial – hence no impact on markets”
  • “I don’t think we should read too much” into the three-month deadline, he added, noting other central banks would still be able to buy bonds

Commerzbank (Edge taken out of ‘whatever it takes’)

 • “The ECB now has to do some due diligence on ‘proportionality’ over next three months together with the Bundesbank and the Bundestag — but this should pose no problem,” says head of rates strategy Michael Leister
  • “The GCC is taking the edge out of “‘whatever it takes’”
 • “Even for bunds it’s not positive to have the ECB potentially constrained”
 • “It increases pressure on politicians to provide a common backstop if the ECB is (potentially) constrained”

ING (Not the sort of doubt you want)

 • “The knee-jerk market reaction should be a sell off in both core (e.g. bund) and peripheral (e.g. BTP) assets,” says Bouvet
 • “But should this prove a more serious challenge to the ECB’s ability to carry out QE, then portfolio reallocation flow away from risk assets should keep German yields low, and widen spreads to other issuers”

Credit Agricole (It’s all bad for the euro)

 • “While we doubt that the decision will stop the ECB from easing further, the monetary policy process could become more cumbersome,” says Valentin Marinov, head of G-10 FX research
 • “It underscores the difficulty faced by the euro zone governments in their fight against Covid-19”
  • “This much warrants cautiousness on the EUR outlook from here”
 • “As the news keeps coming, it’s all bad for the euro I am afraid”

 

8
Apr

Covid-19 hits Greece even harder than the rest of the euro zone

At the start of this year it seemed as if Greece might have turned a corner. After a downturn that lasted longer than America’s Great Depression, its economy was growing again. Market capitalisation at the Athens Stock Exchange rose by 47% in 2019, the sharpest increase in the world. Tourism was booming, consumers were spending and Greek banks were reducing their burden of non-performing loans.

Business confidence at the start of this year was at an all-time high, bolstered by the election last July of a pro-business conservative prime minister, Kyriakos Mitsotakis, who promised to sweep away obstacles to business. The Harvard-trained former banker started well. He cut Greece’s labyrinthine red tape to make it easier to start a new business. He reformed labour laws, reducing the cost of firing an employee. He lowered taxes on corporations from 28% to 24%. Last September he fully lifted capital controls for individuals and companies. In November he signed off on a €600m ($650m) investment by China Ocean Shipping Company in Piraeus, Greece’s largest port.

That cheery mood seems like ancient history. Greece faces some of the severest disruption of any euro-zone economy, says Jakob Suwalski of Scope, a credit-rating agency, who predicts a fall of anything from 7% to 18% in gdp this year. No country in the euro zone other than Cyprus depends more than Greece on tourism, which has practically ceased to exist. The sector accounted for half of economic growth in 2018, more than 20% of gdp (90% in some parts of the southern Aegean) and a quarter of the country’s jobs. Now the tourists have stopped coming. On March 19th the government ordered hotels across Greece to close from March 23rd until April 30th, a date that will surely be extended. The Hellenic Chamber of Hotels estimates that the loss of profits thanks to cancellations has already exceeded half a billion euros.

In mid-March the Greek government restricted public gatherings to ten people. It also banned arrivals of non-European Union residents and travel to and from Albania, Italy, North Macedonia and Spain. And it ordered the closure of all retail businesses other than supermarkets, pharmacies, petrol stations, pet shops, food-delivery companies, groceries, bakeries, kiosks and banks. Greece is a nation of small businesses, most of which have scant resources to weather hard times. On March 23rd the government further tightened restrictions by imposing a national lockdown.

On top of an emergency boost of €10bn, Mr Mitsotakis insists that the country has “more weapons” to protect the economy, after around €12bn of its paper was declared eligible for inclusion in a €750bn bond-purchasing programme that has been launched by the European Central Bank. That should help to hold down the risk premium on Greek government debt. It is also, perhaps, a signal that the eu is prepared to believe in Greece’s recovery—once the virus is tamed.

 

Source: link

21
Mar

Germany to raise €356bn in new borrowing to fight coronavirus impact

Germany is set to abandon six years of fiscal restraint with a blowout budget designed to save its economy from the brutal effects of the coronavirus pandemic and protect thousands of businesses from imminent ruin.

Angela Merkel’s cabinet is meeting on Monday to approve new borrowing of €356bn — equivalent to nearly 10 per cent of Germany’s gross domestic product — marking a new era in fiscal policy and a radical departure from Berlin’s long-held aversion to debt.

It reflects growing alarm in government circles at the profound impact the epidemic is having on the eurozone’s largest economy as big industrial companies shut down production, the service sector is disabled and economic activity melts away.

Ministers will consider plans for a €156bn supplementary budget for 2020, including a €50bn hardship fund to help small businesses and freelancers whose revenues are collapsing as the virus spreads.

They will also approve a €100bn economic stabilisation fund that will be used to take stakes in companies crippled by the fallout from the pandemic, according to a person familiar with the plans, paving the way for a radical state intervention in the workings of the market economy.

The blueprint also envisages a €100bn loan from the new stabilisation fund to the KfW, Germany’s state development bank, which is providing unlimited loans to firms facing a cash crunch under a programme announced by the finance minister Olaf Scholz earlier this month.

The stabilisation fund will also be equipped with €400bn in guarantees to underwrite the debts of companies affected by the turmoil.

The fund is a reactivation of Soffin, a government-backed vehicle set up in 2009 to bail out troubled banks. It will not only underwrite debts but also be able to inject fresh capital into stricken companies, effectively paving the way for a wave of partial state takeovers.

Just as the state helped the banks after the financial crisis, “we are now prepared to provide equity for the real economy,” Mr Scholz told German radio on Friday. The state had to help companies “that employ an incredible number of men and women and which all of a sudden have no business”.

The moves represent an extraordinary intervention by the state in the private sector. “We will not allow a bargain sale of German economic and industrial interests,” said economy Peter Altmaier. “There should be no taboos. Temporary state aid for a limited period, up to and including shareholdings and takeovers, must be possible.”

The huge increase in spending marks a radical break from the “schwarze Null” or black zero, the policy of balanced budgets and no new borrowing that has been part of German economic orthodoxy for years and has helped to deliver six consecutive annual surpluses.

The policy has become increasingly controversial in recent months, with leading economists both at home and abroad urging the government to take advantage of low interest rates to assume new debt and invest in Germany’s crumbling infrastructure.

But the black zero is now a thing of the past. Angela Merkel, chancellor, made it clear at the start of the coronavirus crisis that she was prepared to set it aside in order to ensure the survival of the German economy.

“We’re doing whatever is necessary,” she said on March 11. “And we won’t be asking every day what it means for our deficit.”

The new fiscal policy came as a number of German regions imposed a lockdown on their citizens and closed all restaurants, bars and beer-gardens. Bavaria said people would only be allowed to leave their homes to go to work, buy food or visit the doctor: they could exercise in the open air but only alone or with close family members. The German foreign ministry has also advised against any tourist travel abroad until the end of April.

As well as passing the supplementary budget and reactivating Soffin, ministers will also be asked to loosen one of the country’s most important fiscal rules — the constitutional debt brake. Introduced in 2009 it limits any new government borrowing to just 0.35 per cent of GDP, adjusted for the economic cycle.

But exceptions are allowed. Germany’s constitution says the Bundestag can relax the debt brake when Germany is hit by emergencies such as natural catastrophes that “significantly impact the government’s fiscal position”. Coronavirus is a clear example of such an eventuality. A Bundestag vote is expected in the next few days.

“This essentially paves the way for unlimited borrowing,” said the person familiar with Mr Scholz’s plans. He said it fitted in with the European Central Bank’s announcement last week that it would buy an extra €750bn of bonds in a bid to calm markets thrown into turmoil by the pandemic. “The ECB’s message to the EU member states was clear,” he said. “Fill your boots with debt.”

Though the proposals being put before the cabinet on Monday mark an extraordinary volte-face in policy terms, officials stress that Germany was only able to adopt such expansionary measures thanks to the budgetary restraint of the past few years.

“Even a few weeks ago people were saying we’d gone too far, that we were too focused on husbanding our resources,” Mr Scholz said on Friday. “Now you can see we acted correctly.”

Germany’s “economising” over the past few years had brought its debt-to-GDP ratio to below 60 per cent, he said. The equivalent figure in France is 98.9 per cent and 134.8 per cent in Italy.

Meanwhile, the public finances have rarely been in such robust health. There are reserves of €55bn in the federal budget, of €26bn in the federal labour office, which dispenses unemployment benefit, of €103in the social security system, and of nearly €20bn in the health service — the statutory “Krankenkassen”.

Jens Weidmann, head of the Bundesbank and a member of the ECB’s governing council, said that until recently there had been “passionate debate” in Germany about the wisdom of sound public finances. “Now we can see very clearly: it was exactly right that Germany consolidated its budget when the economy was doing well,” he told Die Welt on Saturday. “Now we have the latitude to deal with this crisis. Our starting position is advantageous.”

Source: link

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close