06/12/2016

6
Dec

ESM: 16 ερωτήσεις και απαντήσεις για την ελάφρυνση του χρέους – Πώς θα εφαρμοστούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα

ESM: 16 ερωτήσεις και απαντήσεις για την ελάφρυνση του χρέους – Πώς θα εφαρμοστούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα

Μια ανάλυση του σχεδίου για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους παρουσίασε σήμερα Τρίτη ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕSM), μια ημέρα μετά την απόφαση του Eurogroup που υιοθέτησε και επίσημα τις προτάσεις του.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter, ο ESM απαντά σε 16 ερωτήματα για το εύρος και τον αντίκτυπο των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, καθώς και το κόστος που ενδέχεται να έχουν για την Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός περιγράφει αναλυτικά τα στάδια και τις φάσεις που θα εφαρμοστούν τα μέτρα, αλλά και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί. Υπογραμμίζει επιπλέον τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει το κάθε μέτρο, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές.

Ακολουθούν οι ερωτοαπαντήσεις που δημοσίευσε ο ESM:

1. Πότε αποφασίστηκε να κερδίσει η Ελλάδα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους;
Στην ανακοίνωση του στις 25 Μαΐου του 2016, το Eurogroup έδωσε εντολή στον ESM να εργαστεί πάνω σε μια πρώτη δέσμη μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, που αναφέρονται ως βραχυπρόθεσμα μέτρα. Οι υπουργοί τόνισαν ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης και πριν από το τέλος του υφιστάμενου προγράμματος του ESM (του τρίτου προγράμματος).

Η πρώτη αξιολόγηση ολοκληρώθηκε. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2016, ο ESM παρουσίασε λεπτομερή σχέδια για βραχυπρόθεσμα μέτρα για το Eurogroup, τα οποία συμφώνησε να τα υιοθετήσει.

2. Θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα στο μέλλον;

Στην ανακοίνωση του στις 25 Μαΐου του 2016, το Eurogrοup ανέφερε ακόμα μια πιθανή δεύτερη δέσμη μέτρων, εφόσον χρειαστεί, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος του ESM από την Ελλάδα.

Αυτά είναι τα λεγόμενα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Για το μακροπρόθεσμο διάστημα, το Eurogroup έχει συμφωνήσει σε ένα έκτακτο μηχανισμό για την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του χρέους σε περίπτωση που προκύψει ένα πιο δυσμενές οικονομικό σενάριο για τη χώρα.

3. Ποιες είναι οι κατευθυντήριες αρχές για επιπρόσθετη ελάφρυνση χρέους;

Το Eurogroup έχει αποκλείσει οποιοδήποτε ονομαστικό κούρεμα. Επιπλέον, έχει συμφωνήσει ότι τα μέτρα θα: α) διευκολύνουν την πρόσβαση στις αγορές για την Ελλάδα, ώστε να αντικαταστήσει το χρηματοδοτούμενο από το δημόσιο χρέος με χρέος του ιδιωτικού τομέα β) θα εξομαλύνουν το προφίλ αποπληρωμής γ) θα παράσχουν κίνητρα για την διαδικασία προσαρμογής της χώρας, ακόμα και μετά τη λήξη του προγράμματος του ESM και δ) θα διασφαλίσουν ευελιξία απέναντι στην αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη και τις μεταβολές των επιτοκίων στο μέλλον.

4. Ποια βραχυπρόθεσμα μέτρα θα εφαρμοστούν;

Υπάρχουν τρεις ομάδες βραχυπρόθεσμων μέτρων:

εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής της Ελλάδας,

μείωση του επιτοκιακού ρίσκου,

άρση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου για το 2017.

5. Πως λειτουργεί η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής;

Η εξομάλυνση του προφίλ αφορά στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελλάδας, με τον EFST. Η μέση σταθμισμένη ωρίμανση των δανείων στο πρόγραμμα αυτό είχε συμφωνηθεί αρχικά στα 32,5 έτη. Εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων, υποχώρησε στα 28 έτη. Η ωρίμανση θα επανέλθει τώρα πάλι στα 32,5 έτη, ώστε μια σειρά απότομων αυξήσεων στο κόστος αποπληρωμής τις δεκαετίες του 2030 και 2040 να απλωθούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

6. Και σχετικά με το δεύτερο μέτρο, την μείωση του ρίσκου γύρω από τα επιτόκια;

Υπάρχουν τρία διαφορετικά σχήματα (schemes) για το δεύτερο μέτρο. Το πρώτο είναι η ανταλλαγή ομολόγων. Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ο EFSF/ESM προσέφερε δάνεια στην Ελλάδα συνολικής αξίας 42,7 δισ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά δεν εκταμιεύτηκαν σε μετρητό, αλλά στη μορφή τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου. Η Ελλάδα χρησιμοποίησε τους τίτλους για να ανακεφαλαιοποίησει τις τράπεζες. Οι τίτλοι θα ανταλλαχθούν τώρα για ομόλογα με σταθερό επιτόκιο με μεγαλύτερη ωρίμανση.

Επειδή τα νέα ομόλογα έχουν σταθερά επιτόκια, η Ελλάδα δεν θα έχει πλέον το ρίσκο να αυξηθούν τα επιτόκια. Οι τράπεζες απαγορεύεται να πουλήσουν τους τίτλους κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου στην αγορά, αλλά μπορούν να τους πουλήσουν στην ΕΚΤ. Οι τίτλοι που έχουν πουλήσει οι τράπεζες εξαιρούνται από την ανταλλαγή. Μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο EFSF/ESM θα επαναγοράσει τους τίτλους σταθερού επιτοκίου που έχουν ακόμα οι ελληνικές τράπεζες για να μην αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν το ρίσκο των επιτοκίων. Αυτό θα γίνει με πόρους που θα αντληθούν από την αγορά.

Για να εξασφαλιστεί μια ομαλή εκτέλεση, η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί σε διάφορες φάσεις σε μια μακρά χρονική περίοδο.

Το δεύτερο σχήμα προβλέπει ότι ο ESM θα προβεί σε συμφωνίας swap (ανταλλαγών). Το σχήμα αυτό θα σταθεροποιήσει το συνολικό κόστος χρηματοδότησης για τον ESM και θα μειώσει το ρίσκο η Ελλάδα να αναγκαστεί να πληρώσει υψηλότερο επιτόκιο στα δάνεια της όταν τα επιτόκια στις χρηματοοικονομικές αγορές αρχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον. Ένα swap είναι ένα χρηματοοικονομικό συμβόλαιο που επιτρέπει σε δυο συμβαλλόμενα μέρη να ανταλλάξουν για παράδειγμα, πληρωμές σε σταθερό επιτόκιο με πληρωμές σε κυμαινόμενο επιτόκιο.

Το τρίτο σχήμα, γνωστό ως ανάλογη χρηματοδότηση (matched funding), προβλέπει ότι ο ESM θα χρεώσει ένα σταθερό επιτόκιο για ένα μέρος των μελλοντικών εκταμιεύσεων προς την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα εκδοθούν μακροπρόθεσμα ομόλογα που θα είναι σχεδόν ανάλογης ωρίμανσης με τα ελληνικά ομόλογα. Οι συνθήκες στις αγορές μπορεί να επηρεάσουν τον βαθμό στον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν τα τρία μέτρα για την μείωση του επιτοκιακού ρίσκου.

7. Και το τρίτο μέτρο, η άρση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου;

Η άρση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου αφορά την δόση των 11,3 δισ. ευρώ του προγράμματος του EFSF (του δεύτερου προγράμματος) που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση μιας επαναγοράς χρέους.

Αυτήν την στιγμή δεν έχει χρεωθεί κανένα περιθώριο σε αυτό το δάνειο, αλλά αρχικά προβλεπόταν να επιβληθεί ένα περιθώριο 2% από την επόμενη χρονιά.

Η αύξηση αυτή θα ανασταλεί για το 2017.

8. Χρειάζονται περαιτέρω επίσημα βήματα προτού εφαρμοστούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα διοικητικά συμβούλια του ESM και του EFSF πρέπει να εγκρίνουν επίσημα τα μέτρα.

9. Πότε θα αρχίσετε να εφαρμόζετε τα μέτρα;

Η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017. Τα τρία σχήματα για τη μείωση του επιτοκιακού ρίσκου θα ακολουθηθούν στο βαθμό που το επιτρέπουν οι συνθήκες στην αγορά και είναι εφικτή η εφαρμογή τους. Η απόφαση για την άρση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου για το 2017 προβλέπεται για πριν το τέλος αυτού του έτους.

10. Ποια θα είναι η εξοικονόμηση που θα προσφέρουν στην Ελλάδα αυτά τα μέτρα;

Στο βασικό σενάριο, ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων είναι ουσιαστικός και θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ αλλά και τις Ακαθάριστες Χρηματοδοτικές Ανάγκες (GFN) για την περίοδο 2017-2060, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ESM.

H ανταλλαγή ομολόγων και το swap επιτοκίων αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης. Οι δευτερογενείς συνέπειες για τα επιτόκια χρηματοδότησης της Ελλάδας θα είναι ένα επιπρόσθετο όφελος.

Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα βελτιώσουν την βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή. Ο αντίκτυπος ορισμένων μέτρων θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες πέρα από τον έλεγχο μας. Μεταξύ αυτών είναι οι συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές όσον αφορά το επιτοκιακό περιβάλλον και τη δυνατότητα των υπόλοιπων συμμετεχόντων στην αγορά να ολοκληρώσουν ορισμένες συναλλαγές.

11. Έχουν κόστος τα μέτρα και ποιος θα το πληρώσει;

Το προσαρμοσμένο προφίλ αποπληρωμής δεν αναμένεται να έχει κόστος. Το κόστος της άρσης της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου θα συνίσταται στα κέρδη που θα απωλέσουν τα κράτη μέλη. Οποιοδήποτε κόστος από τα τρία σχήματα για την μείωση του επιτοκιακού ρίσκου θα βαρύνει την Ελλάδα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της ανταλλαγής ομολόγων και στο swap επιτοκίων. Αυτά τα βραχυπρόθεσμα κόστη αντισταθμίζονται και με το παραπάνω από τα μακροπρόθεσμα οφέλη του όλου εγχειρήματος για την Ελλάδα.

12. Υπάρχουν άλλα κόστη για άλλα κράτη μέλη του ESM και ειδικότερα για τις τέσσερις χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα διάσωσης;

Όχι. Το Eurogroup έθεσε ως όρο οι συναλλαγές να μην έχουν κανένα άμεσο κόστος για άλλες χώρες.

13. Θα έχει κόστος η ανταλλαγή ομολόγων για τις ελληνικές τράπεζες;

Το σχήμα αναμένεται να είναι ουδέτερο για τις ελληνικές τράπεζες και χρειάζεται τη συγκατάθεση τους για να εφαρμοστεί.

14. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της στρατηγικής χρηματοδότησης του EFSF/ESM;

H στρατηγική χρηματοδότησης παραμένει απαράλλαχτη. Οποιαδήποτε αλλαγή στον όγκο χρηματοδότησης για το 2017 θα κοινοποιηθεί σύντομα στις αγορές.

15. Θα σταματήσετε να εκδίδετε τίτλους μικρότερης ωρίμανσης και θα επικεντρωθείτε σε τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας;

Όχι, θα συνεχίσουμε να έχουμε παρουσία ως εκδότης χρέους σε ολόκληρη την καμπύλη των αποδόσεων.

16. Γιατί αποφάσισε το Eurogroup να εξετάσει μέτρα ελάφρυνσης χρέους για την Ελλάδα;

Τα μέτρα έχουν σαν στόχο να αντιμετωπίσουν μια ευρύτερη ανησυχία ότι οι μελλοντικές πληρωμές χρέους θα επιφέρουν ένα αθέμιτο βάρος στις δαπάνες, καταπνίγοντας την οικονομία. Οι Ακαθάριστες Χρηματοδοτικές Ανάγκες (GFN), το συνολικό ποσό που δαπανά μια χώρα κάθε έτος σε πληρωμές τόκων και στην αποπληρωμή χρέους που ωριμάζει, είναι το σημείο αναφοράς για την μέτρηση αυτού του βάρους. Το Eurogroup συμφώνησε ότι, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, οι Ακαθάριστες Χρηματοδοτικές Ανάγκες της Ελλάδας θα παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ κατά την μεσοπρόθεσμη περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος και κάτω από το 20% στη συνέχεια.
Δείτε εδώ το κείμενο του ESM (στα αγγλικά) που ανέβασε στο twitter

 

Πηγή :link

6
Dec

Reuters: Αντιδράσεις στο Eurogroup για την άκαμπτη στάση του Σόιμπλε έναντι της Ελλάδας

Reuters: Αντιδράσεις στο Eurogroup για την άκαμπτη στάση του Σόιμπλε έναντι της Ελλάδας.
«Το πνεύμα των Χριστουγέννων έλειπε στις διαμάχες για το ελληνικό πρόγραμμα», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του Reuters για το χθεσινό Eurogroup, εστιάζοντας στη σκληρή στάση της Γερμανίας έναντι της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα ευχαρίστησε τους πιστωτές για την περιορισμένη ελάφρυνση του χρέους την ημέρα του Αγίου Νικολάου στις Βρυξέλλες, αλλά δεν έκρυψε την απογοήτευσή της που δεν πήρε το δώρο που θέλει – το διαβατήριο για την τελευταία φάση του προγράμματος», σημειώνει το δημοσίευμα.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, μεταξύ άλλων, έκανε σαφές ότι είναι πολύ απίθανο το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης πριν από το τέλος του έτους, καθώς στο Eurogroup φάνηκαν διαφορές ως προς την εκπλήρωση από την Ελλάδα των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Reuters, είναι ότι η Ελλάδα και οι σύμμαχοί της μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων της έμειναν ενοχλημένοι σε αδιέξοδο.

«Θα μπορούσαμε να την είχαμε (τη δεύτερη αξιολόγηση) πριν το τέλος του έτους, αλλά οι Γερμανοί δεν κινούνται», δήλωσε πηγή της ΕΕ, προσθέτοντας: «Η Ελλάδα έκανε πολλά… Δεν ήμασταν τόσο σκληροί σε άλλα προγράμματα».

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ, που μετείχε στις χθεσινές συζητήσεις στο Eurogroup, τις περιέγραψε ως «άχρηστες» αναφορικά με την προώθηση μίας συμφωνίας, σύμφωνα με άλλη πηγή της ΕΕ.

Πηγή : link

6
Dec

Κατά 70 εκατ. ευρώ ξεπέρασαν τον στόχο του προϋπολογισμού τα έσοδα του Νοεμβρίου

Κατά 70 εκατ. ευρώ ξεπέρασαν τον στόχο του προϋπολογισμού τα έσοδα του Νοεμβρίου.Νέα υπέρβαση των εσόδων καταγράφηκε και το Νοέμβριο 2016, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της ΓΓΔΕ.

Από τα προσωρινά στοιχεία (Πίνακας 3) προκύπτει ότι:

α) Τα καθαρά έσοδα για τον μήνα Νοέμβριο ξεπέρασαν κατά 70 εκατομμύρια ευρώ τον στόχο του προϋπολογισμού.

β) Σε επίπεδο 11μηνου (Ιανουάριος- Νοέμβριος) τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 2,44 δις ευρώ.

γ) Σε επίπεδο Νοεμβρίου τα καθαρά έσοδα είναι 1,56% πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού.

δ) Σε επίπεδο 11μηνου (Ιανουαρίου- Νοεμβρίου) τα καθαρά έσοδα είναι 5,79% πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού.
Διαβάστε εδώ τον πίνακα στοιχείων της ΓΓΔΕ

Πηγή:link

6
Dec

Ο Τσίπρας προσφέρει στη σωτηρία της Ελλάδας και της Ευρώπης

Ο Τσίπρας προσφέρει στη σωτηρία της Ελλάδας και της Ευρώπης.«Για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα μπορεί κανείς να έχει όποια γνώμη θέλει, αλλά το ότι ο αριστερός πολιτικός προσφέρει στη σωτηρία της Ελλάδας από την κρίση, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Όταν πρόσφατα έκανε ανασχηματισμό, τo έκανε ακριβώς για να δείξει καλή διάθεση στις Βρυξέλλες. Όποιος ήταν αντίθετος με την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών μέτρων απομακρύνθηκε από την πρώτη γραμμή της κυβέρνησής του. Είναι η ειρωνεία της ιστορίας το γεγονός ότι οι διεθνείς πιστωτές, δεν ήθελαν να τον δουν στην εξουσία και τώρα πρέπει να παραδεχτούν ότι δεν θα υπήρχε καλύτερος», γράφει σε σχόλιό της η γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung.

Ταυτόχρονα επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση ότι αρνούμενη την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, προκαλεί την πιθανή πτώση του Τσίπρα και «σε αυτήν την περίπτωση η κρίση θα επιστρέψει στην ευρωπαϊκή ατζέντα ταχύτερα και με πιο έντονο τρόπο, από ό,τι θα ανέμεναν όλοι».

Τώρα βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος της αξιολόγησης των μεταρρυθμίσεων. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι ικανοποιημένοι, αλλά το τρίτο πακέτο στερεί το οξυγόνο για να αναπνεύσουν οι Έλληνες, σημειώνει η εφημερίδα στο ίδιο δημοσίευμα και προσθέτει:.

«Οποίος επενδυτής κοιτά προς την μεριά αυτής της χώρας μπορεί μόνο να τρομοκρατηθεί με το πόσο μικρό περιθώριο δίνεται στην Ελλάδα για να ανακάμψει οικονομικά. Το καλοκαίρι της κρίσης, το 2015, επρόκειτο λιγότερο για τη μακροπρόθεσμη σωτηρία της χώρας και περισσότερο για τη συμφωνία να εξασφαλιστούν τα δισεκατομμύρια της βοήθειας από τις χώρες-δανειστές. Επρόκειτο εμφανώς περί του αφηγήματος ότι η Ελλάδα πρέπει να ματώσει. Και αυτό γίνεται μέχρι σήμερα.

Από την Αθήνα απαιτούνται περισσότερα από ό,τι μπορεί να δώσει. Η επιβληθείσα πολιτική περικοπών, οδηγεί τους πολίτες στην φοροααποφυγή και τη μαύρη οικονομία. Δεν υπάρχει πλέον κανένα κίνητρο να κάνει κάποιος μια επιχείρηση στην Ελλάδα, διότι οι επιβαρύνσεις είναι παράλογα υψηλές. Τα καλά μυαλά φεύγουν επίσης από την χώρα. Έτσι δεν μπορεί όμως να ανακάμψει η οικονομία. Όποιος θέλει να βοηθήσει τη χώρα, δεν πρέπει να αφήνει να πλανάται το θέμα της αξιόλογης ελάφρυνσης του χρέους της.

Δυστυχώς, όμως, η γερμανική κυβέρνηση πράττει το ακριβώς αντίθετο και προκαλεί με αυτόν τον τρόπο την πιθανή πτώση του Τσίπρα. Όλες αυτές τις επώδυνες μεταρρυθμίσεις o Έλληνας πρωθυπουργός κατάφερε να τις εφαρμόσει υποσχόμενος στους πολίτες ότι στο τέλος το χρέος θα μειωθεί και η χώρα θα αποκτήσει μια προοπτική χωρίς προγράμματα βοήθειας. Αν οι δανειστές αρνηθούν τότε αποδέχονται τις συνέπειες της αποτυχίας της ελληνικής κυβέρνησης στο εσωτερικό, δεδομένου ότι ήδη γίνεται λόγος για νέες εκλογές.

Σε αυτήν την περίπτωση όμως η κρίση θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή ατζέντα ταχύτερα και με πιο έντονο τρόπο, από ότι θα ανέμεναν όλοι. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί κανείς να το αντέξει, καταλήγει το σχόλιο της εφημερίδας του Μονάχου».

Πηγή:link

6
Dec

Bloomberg: Η Ελλάδα δεν μοιάζει πλέον με «αποτυχημένο κράτος»

Bloomberg: Η Ελλάδα δεν μοιάζει πλέον με «αποτυχημένο κράτος».Η Ελλάδα δεν μοιάζει πλέον με ένα «αποτυχημένο κράτος» που πρέπει να εκδιωχθεί από το ευρώ, τονίζει ο αρθρογράφος του Bloomberg, Μαρκ Τζίλμπερτ. Στο άρθρο του (Bloomberg View), που γράφτηκε πριν το χθεσινό Eurogroup και δημοσιεύεται σήμερα, o Τζίλμπερτ τονίζει ότι η Ελλάδα αξίζει την αναγνώριση για τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειές της.

Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι η κυβέρνηση δείχνει απρόσμενο ρεαλισμό στις προσπάθειές της να βελτιώσει την οικονομία. «Και ενώ τα εμπόδια για την ανάκαμψη παραμένουν πολύ μεγάλα και οι πιθανές παγίδες βαθιές, η Ελλάδα δεν φαίνεται πλέον ως ένα “αποτυχημένο κράτος” που αξίζει να εκδιωχθεί από το ευρώ», σημειώνει ο αρθρογράφος.

Αναφέρει ακόμη ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας έχουν βελτιωθεί, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να φθάνει στο 1,8% στο τρίτο τρίμηνο του 2016, ξεπερνώντας αυτόν της Γερμανίας και της Ευρωζώνης ως σύνολο, καθώς και ότι οι καταθέσεις επιστρέφουν στις τράπεζες του τελευταίους μήνες. «Τα κρατικά έσοδα βελτιώνονται, επίσης. Τα αναμενόμενα για φέτος συνολικά έσοδα ύψους 50,5 δισ. ευρώ θα είναι αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το χαμηλό τους επίπεδο του 2013, ενώ η φορολογική διοίκηση προβλέπει περαιτέρω αύξησή τους το επόμενο έτος», σημειώνει ο αρθρογράφος.

 

[expander_maker more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Διαβάστε λιγότερα”]Δημοσίευμα της Wall Street Journal σημειώνει ότι αν και οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν ορισμένα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, οι θέσεις τους δεν πλησίασαν αρκετά για να συμφωνήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να χρηματοδοτήσει και πάλι την Ελλάδα. Το ΔΝΤ αναμένεται να αποφασίσει για το αν θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, αφού ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. «Περισσότερες συζητήσεις χρειάζονται, αλλά είμαστε σαφώς αρκετά μακριά από μία συμφωνία», δήλωσε αξιωματούχος του ΔΝΤ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Το Ταμείο πρέπει να γνωρίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα, προκειμένου να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι οι συζητήσεις μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ διακόπηκαν χθες, με λίγη πρόοδο να έχει γίνει αναφορικά με την επίλυση των διαφορών που υπήρχαν για το πρόγραμμα, παρά την έγκριση μίας σειράς βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Οι συζητήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σκόνταψαν λόγω των διαφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ταμείου σχετικά με το αν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και σε άλλους τομείς πολιτικής, που απαιτούνται με βάση το τρέχον πρόγραμμα της Ελλάδας, θα επέτρεπαν στη χώρα να διατηρήσει το πλεόνασμα του 3,5% του ΑΕΠ που πρόκειται να επιτύχει το 2018. Το ΔΝΤ επέμεινε ότι χρειάζονται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στο φορολογικό και συνταξιοδοτικό σύστημα, για να διατηρηθούν τα πλεονάσματα σε αυτό το επίπεδο. Αξιωματούχος του ΔΝΤ, που μίλησε μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, δήλωσε ότι το Ταμείο «χρειάζεται σαφήνεια» για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018, για να αξιολογήσει αν το πρόγραμμα βγαίνει. Σε μία ένδειξη διαφωνιών για την εξέλιξη της διαδικασίας, σημειώνει η εφημερίδα, απαλείφθηκε μία πρόταση από το σχέδιο του ανακοινωθέντος του Eurogroup, που έλεγε ότι αξιωματούχοι της Ελλάδας και της Ευρωζώνης θα μελετήσουν τις μορφές της φορολογικής και συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, στις οποίες έχει αναφερθεί το ΔΝΤ.

 

Πηγή:link[/expander_maker]

6
Dec

Ντάισελμπλουμ: Η στάση της Βρετανίας δεν συνάδει με ομαλό Brexit

Ντάισελμπλουμ: Η στάση της Βρετανίας δεν συνάδει με ομαλό Brexit.Η στάση της βρετανικής κυβέρνησης στις συνομιλίες για το Brexit υποδηλώνει ότι η έξοδος της Βρετανίας δεν θα είναι ομαλή και συντεταγμένη, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Επιχειρήσεις, επενδυτές και βουλευτές της αντιπολίτευσης στη Βρετανία λένε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αποσαφηνίσει τη διαπραγματευτική της στάση καθώς οι υπουργοί έχουν κάνει αντιφατικές δηλώσεις σε βασικά θέματα όπως η πρόσβαση στην ενιαία αγορά.

«Μπορεί να είναι ομαλή και μπορεί να είναι συντεταγμένη αλλά νομίζω ότι απαιτεί μια διαφορετική αντιμετώπιση από την πλευρά της βρετανικής κυβέρνησης διότι τα πράγματα που ακούω μέχρι στιγμής δεν συνάδουν με κάτι ομαλό και συντεταγμένο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Ο Ντάισελμπλουμ, που είναι υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία φαίνεται να θέλει τα οφέλη της ΕΕ χωρίς να αναλάβει καμία από τις υποχρεώσεις της.

«Εάν η Βρετανία θέλει να έχει πλήρη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, τότε θα πρέπει να αποδεχθεί τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που συνοδεύουν την εσωτερική αγορά», δήλωσε ο Ντάισελμπλουμ, πριν τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ με τη συμμετοχή του Βρετανού υπουργού Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ.

Ερωτηθείς για το εάν η Βρετανία θέλει «και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο», ο Ντάισελμπλουμ απάντησε: «Ήθελα να αποφύγω αυτό το κλισέ, αλλά έχετε απολύτως δίκιο».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

6
Dec

Τζανακόπουλος: Σημαντική επιτυχία το Εurogroup – Νέες πρωτοβουλίες Τσίπρα

Τζανακόπουλος: Σημαντική επιτυχία το Εurogroup – Νέες πρωτοβουλίες Τσίπρα.Σημαντική επιτυχία και αποφασιστικό βήμα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης χαρακτήρισε τη συμφωνία στο χθεσινό (Δευτέρα) Eurogroup ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, ωστόσο προανήγγειλε ουσιαστικά πολιτική διαπραγμάτευση, κάνοντας λόγο για πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Όπως εξήγησε ο κ. Τζανακόπουλος, ο πρωθυπουργός θα έχει συνομιλίες με ξένους ηγέτες προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι πρέπει να υπάρξει κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης χωρίς υποχωρήσεις σε θέματα αρχής όπως νέα μέτρα μετά το 2018 και αλλαγές στα εργασιακά.

«Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε σε καμία περίπτωση την απαίτηση για μέτρα μετά το τέλος του προγράμματος, δεν μπορεί να είμαστε εξαίρεση στην ευρωπαϊκή κανονικότητα όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις» δήλωσε.

Είναι «παράλογη απαίτηση τα επιπλέον μετρά μετά τη λήξη του προγράμματος, η εμμονή σε παράλληλα μέτρα οδηγεί σε μια περίοδο αβεβαιότητας» πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΔΝΤ, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος δήλωσε ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ταμείου πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει».

Πηγή: link

6
Dec

Χαρίτσης: Το Δεκέμβριο θα διοχευτούν στην αγορά 2 δισ. ευρώ

Χαρίτσης: Το Δεκέμβριο θα διοχευτούν στην αγορά 2 δισ. ευρώ.Την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ενέκρινε ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.

Πρόκειται για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους. Μέσα στο Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση με την εκταμίευση εγκεκριμένης προκαταβολής, η οποία αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου των πόρων που θα διατεθούν μέσω του ΕΣΠΑ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε:

«Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για την ενεργοποίηση μέχρι το τέλος του 2016 πολύ σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και της απασχόλησης. Το νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” θα αναζωογονήσει τον πολύπαθο κατασκευαστικό κλάδο, ενώ το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας θα προσφέρει πολύ σημαντική ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε συνδυασμό με το νέο, καινοτόμο Ταμείο Συμμετοχών που για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί στην ελληνική οικονομία, εντός χρονοδιαγράμματος και αυτό, μέσα στον Δεκέμβριο, θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία συνολικά 2 δισ. ευρώ. Με την ενεργοποίηση των εργαλείων αυτών στηρίζουμε έμπρακτα τη δυναμική και καινοτόμο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

– Το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας δράσης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για την ενίσχυση παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών. Η ενίσχυση θα αφορά είτε σε επιχορήγηση των ωφελούμενων είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ θα διατεθούν 68 εκατ. ευρώ για την καταβολή δανείων από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) προς ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 248 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα υπόλοιπα από ιδιωτικές συμμετοχές.

– Στόχος του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι η παροχή επιχειρηματικών δανείων και εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κυρίως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Σκοπός του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δυναμικών, καινοτόμων και εξωστρεφών σχημάτων. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα χρηματοδοτηθεί με 400 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ. Η συνολική ενίσχυση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα ανέλθει σε 1 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή των τραπεζών.

 

Πηγή:link

6
Dec

Τι πήραμε, τι χάσαμε στο Eurogroup

Τι πήραμε, τι χάσαμε στο Eurogroup.Τα καλά νέα είναι ότι το Eurogroup ενέκρινε το πακέτο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, με τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ να προαναγγέλλει άμεση ενεργοποίηση τις επόμενες εβδομάδες. Θα πάρει κάποιο χρόνο, διευκρίνισε ο επικεφαλής του ESM, αλλά ο Γερούν Ντάισελμπλουμ δεν συνέδεσε την εφαρμογή τους με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Τα άσχημα νέα είναι ότι οι επικεφαλής της τρόικας επιστρέφουν στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες προκειμένου να διαπραγματευτούν με την ελληνική κυβέρνηση ένα «ισχυρό πακέτο μέτρων» το οποίο θα διασφαλίζει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ το 2018, το οποίο θα πρέπει να είναι διατηρήσιμο για «μερικά χρόνια».

[expander_maker more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Διαβάστε λιγότερα”]Στο πακέτο αυτό, από το ανακοινωθέν του Eurogroup προκύπτει ότι θα περιληφθεί και ένας νέου τύπου «κόφτης».

«Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους με βιώσιμο τρόπο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε ένα μηχανισμό και σε διαρθρωτικά μέτρα που θα το διασφαλίζουν αυτό» αναφέρεται στο ανακοινωθέν του Eurogroup.

Σε άλλο σημείο τονίζεται ότι «το Eurogroup είναι έτοιμο να στηρίξει την ολοκλήρωση μελλοντικών αξιολογήσεων, εφόσον το πακέτο πολιτικής, περιλαμβανομένου του «κόφτη»- όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης- εφαρμόζεται όπως έχει σχεδιαστεί.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας, μάλιστα μετατίθεται για τις αρχές του 2017. Σύμφωνα με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ η ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως το τέλος του έτους , «δεν αποτελεί ρεαλιστικό στόχο» και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Συμπερασματικά, μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, προκύπτει ότι:

1. Μέτρα για το χρέος. Ενεργοποιούνται τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος τις επόμενες εβδομάδες. Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, δεν πρόκειται να ξανασυζητηθούν πριν τα μέσα του 2018, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οπότε το ΔΝΤ θα διενεργήσει και ένα νέο DSA για τη βιωσιμότητα του χρέους. Το Eurogroup δεσμεύεται τότε, να λάβει πρόσθετα μέτρα για το χρέος, εφόσον χρειαστεί.

2. Πρωτογενή πλεονάσματα. Ο στόχος για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ παραμένει αμετάβλητος για το 2018 και για τα επόμενα χρόνια. «Στην παρούσα φάση αφήσαμε στην άκρη τη συζήτηση για το πόσα χρόνια θα πρέπει να τηρείται ο στόχος του 3,5%», είπε ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ , αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι στόχοι αυτοί να επανεξεταστούν στα μέσα του 2018, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Άλλωστε, σύμφωνα με τον ίδιο δεν έχει σημασία ούτε για το ΔΝΤ το για πόσα χρόνια θα υπάρχει ο στόχος του 3,5%, δεδομένου ότι θα πρέπει να επιτευχθεί το 2018 με διατηρήσιμο για τα επόμενα χρόνια τρόπο.

3. Μέτρα. Το Eurogroup επαναβεβαίωσε ότι ο στόχος για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί το 2018, πρέπει να διατηρηθεί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι- εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου- με διατηρήσιμο τρόπο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε έναν μηχανισμό και διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων. Το κρίσιμο μέγεθος είναι τώρα, πόσα μέτρα και τι είδους μηχανισμός θα απαιτηθεί από τους δανειστές. Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος πάντως σε μία πρώτη δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου, κάλεσε τους θεσμούς «να λάβουν υπόψη την τρέχουσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα»…

4. ΔΝΤ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με τον Γ. Ντάισελμπλουμ επαναβεβαίωσε σήμερα την πρόθεσή του να απευθυνθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συναφθεί μια νέα συμφωνία χρηματοδότησης της Ελλάδας, το συντομότερο δυνατό μετά την επίτευξη Staff Level Agreement στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης. Δεδομένου ότι οι στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% έως τουλάχιστον το 2020 παραμένουν αμετάβλητοι, με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται πως θα μεταβληθεί η θέση του ΔΝΤ η οποία διατυπώθηκε κατά τον πρώτο γύρο επαφών στην Αθήνα για προκαταβολικά μέτρα έως 4,2 δισ. ευρώ, με στόχευση σε ασφαλιστικό και αφορολόγητο. Ηδη πάντως ρεπορτάζ των FT καταγράφει τις σοβαρές διαφωνίες του Ταμείου για τις εξελίξεις.

5. Επάνοδος κουαρτέτου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιστρέψουν στην Αθήνα οι Ντέλια Βελκουλέσκου, Ντέκλαν Κοστέλο, Φραντσέσκο Ντρούντι και Νίκολας Τζιαμαρόλι με στόχο την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Από τις τοποθετήσεις Ντάισελμπλουμ δεν φάνηκε η επιδιωκόμενη «πολιτική συμφωνία» για τα εργασιακά. Η αναφορά του ήταν χαρακτηριστική: «μην περιμένετε οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης, να μπουν σε τέτοιες λεπτομέρειες όπως η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων» ανέφερε…

Η μπάλα τώρα επανέρχεται στο ελληνικό γήπεδο και το παιχνίδι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ντέρμπι. Το νέο καρότο, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης (εφόσον δεν υπάρχουν ανατροπές) στις αρχές του 2017, φαίνεται πως θα είναι η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Τι πήραμε για το χρέος
Ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ περιέγραψε δέσμη μέτρων βραχυχρόνιας διαχείρισης του ελληνικού χρέους, τα οποία όπως είπε θα εφαρμοστούν τις επόμενες εβδομάδες. Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, ξεκαθάρισε από την πλευρά του ότι για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα δεν πρόκειται να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια, πριν την ολοκλήρωση του τρίτου Μνημονίου στα μέσα του 2018.

Τα μέτρα τα οποία παρουσίασε ο κ. Ρέγκλινγκ, αφορούν:

* Την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF βάσει των υφιστάμενων μέσων σταθμισμένων ωριμάνσεων από τα 28 στα 32,5 χρόνια.

* Την άρση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου κατά 200 μονάδες βάσης, που αφορά την εξαγορά χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος για το 2017 .

* χρήση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ESM/EFSF ανάλογα με την κατάσταση των αγορών για την μείωση του ρίσκου των επιτοκίων χωρίς την επιβολή επιπρόσθετου κόστους στις χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα.

Το μέτρο αυτό θα χρησιμοποιηθεί μέσω: α) της ανταλλαγής τίτλων του ESM/EFSF που στηρίζουν τα δάνεια για την τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση στην Ελλάδα β) το swap επιτοκίων του ESM για τον περιορισμό του ρίσκου από υψηλότερα επιτόκια στις αγορές γ) την εισαγωγή ανάλογης χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις στην Ελλάδα υπό το τρέχον πρόγραμμα.

Πηγή : link[/expander_maker]

6
Dec

Σε τροχιά σύγκρουσης φαίνεται πως μπαίνουν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ευρωπαίοι εταίροι

Σε τροχιά σύγκρουσης φαίνεται πως μπαίνουν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ευρωπαίοι εταίροι μετά τη απόφαση του Eurogroup να ενεργοποιήσει βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους αλλά να μεταθέσει πλήρως τη συζήτηση για βαθύτερες παρεμβάσεις για τα μετά το τέλος του Μνημονίου, στα μέσα του 2018.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, στέλεχος του ΔΝΤ χαρακτήρισε ανεπαρκή τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που συμφώνησαν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που ζητούν οι εταίροι για το 2018 και τουλάχιστον λίγα χρόνια μετά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οι θεσμοί απέχουν ακόμα πολύ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για την Ελλάδα, τονίζοντας ότι το ελληνικό χρέος χρειάζεται ελάφρυνση από τους εταίρους.

Το Ταμείο ζητά από τους Ευρωπαίους τουλάχιστον να συγκεκριμενοποιήσουν τις βαθύτερες, μεσο-μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για το χρέος. Ωστόσο, μετά τη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ είπε ότι η πλήρης μετάθεση αυτής της συζήτησης για το 2018 είναι η πάγια ευρωπαϊκή θέση και το ΔΝΤ «το καταλαβαίνει αυτό».

Το Ταμείο άφησε μάλιστα αιχμές και για την επιμονή των Ευρωπαίων σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για το 2018 και έως και δέκα χρόνια μετά, απαίτηση που αφήνει ανοιχτό τον κίνδυνο νέων δημοσιονομικών μέτρων.

Ο αξιωματούχος παραδέχτηκε ότι το Ταμείο μπορεί να δεχτεί το 3,5% αλλά επέμεινε ότι το ιδανικό θα ήταν το «κόψιμο» του στόχου στο 1,5%.

Επισήμανε δε ότι όσο περισσότερα είναι τα χρόνια που οι εταίροι ζητούν υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, τόσο λιγότερο αξιόπιστος γίνεται ο όλος στόχος.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, η πηγή διευκρίνισε ότι το Ταμείο κατηγορείται άδικα ότι πιέζει για περαιτέρω λιτότητα, τη στιγμή που άλλοι λαμβάνουν τις αποφάσεις για υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους.

Πηγή: link

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close