Category: ΝΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

19
Oct

Επαρκή θεωρεί τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών η εποπτική Αρχή της ΕΚΤ

Επαρκή θεωρεί τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών η εποπτική Αρχή της ΕΚΤ.Tην πλήρη υλοποίηση των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» των ελληνικών τραπεζών, όπως η λειτουργία της νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ζητεί η επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ (SSM) , Ντανιέλ Νουί, με απαντητική επιστολή της προς τον ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκο Χουντή.

Η ΕΚΤ θεωρεί επαρκή τα κεφάλαια των τεσσάρων σημαντικών ελληνικών τραπεζών, αναφέρει η Νουί. Σημειώνει, επίσης, ότι δεν κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια νέου ελέγχου ποιότητας ενεργητικού των τραπεζών σε αυτή τη φάση και ότι οι συνεχιζόμενοι έλεγχοι επικεντρώνονται στην εξέταση προβληματικών στοιχείων ενεργητικού.

Η επιστολή της Νουί

«Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε επίσπευση της διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή τους, για παράδειγμα όσον αφορά τη θέση σε λειτουργία της νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών» τονίζει η επικεφαλής του SSM, σε απάντηση επιστολής που έλαβε από τον Ν. Χουντή.

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι «ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) των τεσσάρων ελληνικών σημαντικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε 16,7% τον Μάρτιο του 2017, και η ΕΚΤ κρίνει ότι τα τρέχοντα επίπεδα κεφαλαίου των εν λόγω τραπεζών είναι επαρκή».

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας σχετικά με τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή στις 13 Σεπτεμβρίου 2017. Στην επιστολή σας θέσατε ερωτήσεις σχετικά με την εποπτεία των ελληνικών τραπεζών.

Όσον αφορά την πρώτη ερώτησή σας, η ΕΚΤ παρακολουθεί τις κεφαλαιακές θέσεις των ελληνικών τραπεζών σε διαρκή βάση. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) των τεσσάρων ελληνικών σημαντικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε 16,7% τον Μάρτιο του 2017, και η ΕΚΤ κρίνει ότι τα τρέχοντα επίπεδα κεφαλαίου των εν λόγω τραπεζών είναι επαρκή.

Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, όπως μεταξύ άλλων η ανάγκη μείωσης του πολύ υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 45% των συνολικών ανοιγμάτων τους. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο σε όλες τις χώρες της τραπεζικής ένωσης.

Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένως η ΕΚΤ, έχει καίρια σημασία για την οικονομική ανάκαμψη και τη μελλοντική κεφαλαιακή τους επάρκεια τα τέσσερα ελληνικά σημαντικά ιδρύματα να σημειώσουν ταχεία πρόοδο προς τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που γνωστοποίησαν στην ΕΚΤ το περασμένο έτος.

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ στενά τις προσπάθειές τους σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, επιτόπιοι έλεγχοι με έμφαση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα ελληνικά σημαντικά ιδρύματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή θα ξεκινήσουν αργότερα εντός του έτους.

Το 2018 η ΕΚΤ θα διενεργήσει επίσης ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα τέσσερα ελληνικά σημαντικά ιδρύματα. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αυτών θα ενσωματωθούν κατά τον προσδιορισμό των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) που εφαρμόζεται σε όλα τα σημαντικά ιδρύματα εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Ο κύριος λόγος για τη διενέργεια αυτών των ασκήσεων είναι να επιτευχθεί μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών, στο πλαίσιο βασικού και δυσμενούς σεναρίου.

Σκοπεύουμε να κοινοποιήσουμε το αποτέλεσμα της άσκησης πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για την Ελλάδα, ούτως ώστε να μπορούν να ληφθούν εγκαίρως τυχόν μέτρα που θα κριθούν αναγκαία.

Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι τα τέσσερα ελληνικά σημαντικά ιδρύματα υποβλήθηκαν σε έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (asset quality review – AQR) το 2014 και το 2015. Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δεν κρίνει σκόπιμη τη διενέργεια άλλου τέτοιου ελέγχου για τις ελληνικές τράπεζες σε αυτήν τη φάση και οι συνεχιζόμενοι έλεγχοι επικεντρώνονται στην εξέταση προβληματικών στοιχείων ενεργητικού.

Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας, σημαντικά μέτρα έχουν ληφθεί στη διάρκεια του τρίτου προγράμματος του ΕΜΣ για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών παραγόντων που εμποδίζουν τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όπως το άνοιγμα της αγοράς γιαπωλήσεις δανείων και η θέσπιση νέων πλαισίων για τον μηχανισμό εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε επίσπευση της διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή τους, για παράδειγμα όσον αφορά τη θέση σε λειτουργία της νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Θα χρειαστεί να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του ελληνικού δικαστικού συστήματος και των πλαισίων για την αφερεγγυότητα, όπως τονίζεται στο έγγραφο σχετικά με τον απολογισμό εθνικών εποπτικών πρακτικών και νομικών πλαισίων όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Stocktake of national supervisory practices and legal frameworks related to NPLs), τον οποίο διενέργησε η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ και προβλέπεται στο πρόγραμμα του ΕΜΣ.

Όσον αφορά την τρίτη ερώτησή σας, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις προγραμμάτων μεταξύ των θεσμών και των ελληνικών αρχών. Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των κατοικιών των δανειοληπτών είχε ήδη συμφωνηθεί και εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο στο πλαίσιο προηγούμενων αξιολογήσεων του προγράμματος.

Ειδικότερα, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν, στο μνημόνιο συνεννόησης του Αυγούστου 2015, να υλοποιήσουν «τροποποιήσεις του νόμου περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών, ώστε να θεσπιστεί ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αναστολής της εκτέλεσης σύμφωνα με τη διεθνή πείρα· θέσπιση αυστηρότερης διαδικασίας ελέγχου ώστε να αποτρέπονται οι οφειλέτες που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους από την κήρυξη πτώχευσης, συμπερίληψη των απαιτήσεων των δημόσιων πιστωτών στο πεδίο εφαρμογής του νόμου που παρέχει στους οφειλέτες δυνατότητα για νέο ξεκίνημα, αυστηροποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για προστασία της κύριας κατοικίας και θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων».

Με εκτίμηση,

Danièle Nouy

Πηγή:link

9
Oct

Μοσκοβισί: Βλέπω μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα

Μοσκοβισί: Βλέπω μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.Θα βρούμε λύσεις για την Ελλάδα, όπως βρήκαμε και στο παρελθόν, υπογράμμισε ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί προσερχόμενος στο Eurogroup, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να αλλάξει στάση η γερμανική κυβέρνηση μετά τις εκλογές απέναντι στο ελληνικό πρόγραμμα.

“Εμπιστεύομαι την ηγεσία της Μέρκελ”, σημείωσε ο επίτροπος.

Τόνισε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στην Ελλάδα. «Η οικονομία βελτιώνεται, η ανάπτυξη είναι ισχυρότερη, η ανεργία μειώνεται. Βγήκαν από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Βλέπω μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα», σημείωσε.

Το σημαντικό για τη χώρα δεν είναι το πώς θα διαμορφωθεί ο συνασπισμός στη Γερμανία, αλλά η δουλειά που γίνεται στην Αθήνα, συμπλήρωσε.

Είναι κρίσιμο, υπογράμμισε, να ολοκληρωθεί έγκαιρα η τρίτη αξιολόγηση για να αρχίσει η προετοιμασία για έξοδο από το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την Ελλάδα, το μόνο θέμα είναι να πετύχει το πρόγραμμα, επεσήμανε.

Οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης, προσερχόμενοι στη συνεδρίαση, στην ερώτηση για την κατάσταση στην Καταλονία, έκαναν λόγο για “εσωτερικό πρόβλημα της Ισπανίας”, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις με διάλογο και όχι βία.

Σχολιάζοντας την επικείμενη αποχώρηση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε από τη θέση του γερμανού ΥΠΟΙΚ, ο Πιέρ Μοσκοβισί επεσήμανε ότι είναι αναντικατάστατος.

Ο γάλλος ΥΠΟΙΚ Μπρούνο Λεμέρ σημείωσε ότι θα είναι καλύτερη επιλογή η παραμονή του Γερούν Ντάισελμπλουμ στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup ως τις αρχές του 2018, μετά από σχετική επιθυμία του ίδιου. «Το Eurogroup χρειάζεται σταθερότητα», σημείωσε.

Πηγή:link

9
Oct

Στον Αμερικανό οικονομολόγο Richard Thaler το Νόμπελ Οικονομίας

Στον Αμερικανό οικονομολόγο Richard Thaler το Νόμπελ Οικονομίας.Ο Αμερικανός οικονομολόγος Richard Thaler τιμήθηκε με το φετινό Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών, για τη συμβολή του στον τομέα των συμπεριφορικών οικονομικών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών.

«Συνολικά, η συμβολή του Richard Thaler έχει οικοδομήσει μία γέφυρα μεταξύ των οικονομικών και των ψυχολογικών αναλύσεων της λήψης αποφάσεων του ατόμου», δήλωσε το σώμα σύμφωνα με το Reuters.

Το βραβείο είναι στα εννέα εκατ. σουηδικές κορώνες (1,1 εκατ. δολάρια).

«Τα εμπειρικά του ευρήματα και οι θεωρητικές του γνώσεις έχουν σταθεί καθοριστικά στη δημιουργία του νέου και ραγδαία διευρυνόμενου πεδίου των συμπεριφορικών οικονομικών, το οποίο έχει βαθύ αντίκτυπο σε πολλές περιοχές της οικονομικής έρευνας και πολιτικής», πρόσθεσε.

Το Βραβείο Οικονομικών καθιερώθηκε το 1968.

Πηγή:link

6
Oct

Δημιουργήθηκαν 17.100 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο

Δημιουργήθηκαν 17.100 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο.Συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο η δημιουργία «καθαρών» θέσεων εργασίας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 17.128 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 261.807, ενώ οι αποχωρήσεις σε 244.679.

Με βάση και αυτά τα δεδομένα, στη δημιουργία θέσεων εργασίας καταγράφεται η υψηλότερη επίδοση πρώτου εννεάμηνου έτους, από το 2001 μέχρι σήμερα.  Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στο 1.849.872 και οι αποχωρήσεις έφτασαν το 1.584.001, εκ των οποίων οι 814.256 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 769.745, οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Επομένως, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεάμηνου του έτους 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 265.871 νέες θέσεις εργασίας.

Ωστόσο η πλειοψηφία των θέσεων εξακολουθεί να είναι «μερικής» ή «εκ περιτροπής» εργασία. Μόνο το 46,5% των θέσεων που δημιουργήθηκαν αφορούν σε πλήρη απασχόληση.

Πηγή:link

6
Oct

Reuters: Σχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων φέρνει η Κομισιόν

Reuters: Σχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων φέρνει η Κομισιόν.

Η κίνηση της Κομισιόν φιλοδοξεί να ξεπεράσει ένα αδιέξοδο πολλών ετών και όπως σημειώνει το Reuters έρχεται την ώρα που ο βασικός πολέμιός του, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη θέση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών.

Το σχέδιο επιχειρεί να μειώσει τους κινδύνους για τις τράπεζες μετά από μία δεκαετή οικονομική κρίση και ταυτόχρονα καλεί τις χώρες της ΕΕ σε κοινή ανάληψη των κινδύνων αυτών – κάτι στο οποίο ήταν αντίθετος ο απερχόμενος Γερμανός υπουργός Οικονομικών, ο οποίος φοβόταν ότι οι πιο εύρωστες γερμανικές τράπεζες θα στήριζαν τελικά τις πιο αδύναμες ανταγωνίστριές τους σε άλλα κράτη της ΕΕ

Μετά από δύο χρόνια άκαρπων συζητήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιχειρήσει μία νέα προσπάθεια να ξεπεράσει το αδιέξοδο με νέες προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη.

Η καθιέρωση του ονομαζόμενου ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων (European deposit insurance scheme, EDIS), που έχει στόχο την ασφάλιση των αποταμιευτών (μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ) σε περίπτωση χρεοκοπίας μίας τράπεζας, προβλέπεται να είναι πιο σταδιακή από ότι σχεδιαζόταν αρχικά, αναφέρει η Κομισιόν σε ένα σχέδιο εγγράφου που είναι σε γνώση του Reuters. Σε μία περαιτέρω κίνηση για να κερδίσει τη Γερμανία, ο νέος υπουργός Οικονομικών της οποίας μπορεί να είναι το ίδιο επιφυλακτικός όσο και ο Σόιμπλε για το σχέδιο, οι Βρυξέλλες απορρίπτουν τις αρχικές σκέψεις για πλήρη επιμερισμό της προστασίας των καταθετών.

Με τις νέες προτάσεις, το EDIS θα παρεμβαίνει αρχικά μόνο αφού τα εθνικά συστήματα ασφάλισης καταθέσεων έχουν χρησιμοποιήσει πλήρως τους πόρους τους για την προστασία των καταθετών. Επίσης, στην αρχική φάση, το EDIS θα παρέχει μόνο δάνεια στα εθνικά συστήματα ασφάλισης των καταθέσεων. Σε δεύτερη φάση, το EDIS, το οποίο θα χρηματοδοτείται από όλες τις τράπεζες της ΕΕ, θα καλύπτει ζημιές και θα αποπληρώνει τις καταθέσεις στους αποταμιευτές που έχουν πληγεί από μία κατάρρευση τράπεζας. Τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων θα συνεχίζουν να δίνουν χρήματα, παράλληλα με το EDIS.

Μία τρίτη και τελική φάση, κατά την οποία το EDIS θα έχει αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα, αποσύρθηκε από την Κομισιόν, μετά από γερμανική πίεση που προκλήθηκε από φόβους ότι οι μικρότερες αποταμιευτικές τράπεζες στη Γερμανία θα έχαναν το δικό τους σύστημα προστασίας.

Σε μία άλλη κίνηση για την ενίσχυση της κοινής ανάληψης κινδύνων από τα κράτη της ΕΕ, η Επιτροπή επανέλαβε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα ήταν η καλύτερη επιλογή ως δίχτυ ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εκκαθάρισης στην Ευρώπη, το οποίο χρηματοδοτεί τις συντεταγμένες εκκαθαρίσεις τραπεζών. Οι Βρυξέλλες θέλουν να υπάρξει μία συμφωνία σε αυτό το επόμενο έτος.

Σε μία περαιτέρω προσφορά προς το Βερολίνο, η δεύτερη φάση του EDIS προβλέπεται να ξεκινήσει, μόνο αφού οι τράπεζες των πιο αδύναμων κρατών έχουν καθαρίσει κατάλληλα τους ισολογισμούς τους από τα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ιταλία, την Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ, αν και σταδιακά μειώνονται. Η Κομισιόν αναφέρει ότι μπορεί να τεθεί ένα όριο για το ανώτατο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs). «Οι τράπεζες που δεν καλύπτουν το όριο αυτό θα υποχρεούνται από τις εποπτικές Αρχές να ετοιμάσουν στρατηγικές για τα NPL με σαφώς καθορισμένους ποσοτικούς στόχους», αναφέρει το έγγραφο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, η Επιτροπή θα προτείνει επίσης έως την ‘Ανοιξη νομοθετικά μέτρα για τη διευκόλυνση της ανάκτησης προβληματικών δανείων από τις τράπεζες, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «την άδεια στις τράπεζες να συμφωνούν με τις επιχειρήσεις – οφειλέτες μία γρήγορη εξωδικαστική κατάσχεση ενέχυρων». Θα προτείνει, επίσης, την περαιτέρω ανάπτυξη μίας δευτερογενούς αγοράς για κόκκινα δάνεια, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να πωλούν αυτά σε υψηλότερες τιμές.

Πηγή : link

5
Oct

‘Resurgent’ Greece catches BlackRock’s eye

‘Resurgent’ Greece catches BlackRock’s eye.Europe is complicated and is rarely free of problems, as investors in Spanish assets can currently attest.

But as the latest political crisis roils Madrid, BlackRock has issued upbeat analysis on a series of the continent’s nations — including the one that has grappled with some of its biggest problems: Greece.

The asset manager describes the country as “resurgent”, and argues that its successful return to financial markets after a review of its third bailout “will unlock significant investment demand”.

Chris Colunga, co-manager of BlackRock’s Emerging Europe PLC, also points out that Greek debt could “eventually” qualify for inclusion in the European Central Bank’s bond-buying stimulus policy, “providing the government with a lower cost of debt and reassuring investors”.

Along with a pick-up in economic growth, it means Greek banks could move away from doubts about their solvency, says Mr Colunga.

He identifies “room for substantial improvement” for Athens-listed financial stocks, which are looking cheap compared with their peers.

Greece is not short of company on BlackRock’s list. The world’s biggest asset manager is also upbeat on Russia, citing improving consumer sentiment and record low inflation, as well as the appeal of high-dividend yields.

Meanwhile, the return of inflation to central European economies means that the prospect of rising rates there presents an investment opportunity in Polish, Czech and Hungarian banks.

Source : link

3
Oct

Επτά χρόνια προθεσμία για «κόκκινα» δάνεια από ΕΚΤ

Επτά χρόνια προθεσμία για «κόκκινα» δάνεια από ΕΚΤ.Επτά χρόνια προθεσμία προτίθεται να δώσει στις ευρωπαικές τράπεζες η ΕΚΤ προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων, μέσω ρυθμίσεων, πωλήσεων και εκποιήσεων.

Με αφορμή την υιοθέτηση από την 1η Ιανουαρίου του 2018 του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς 9  (IFRS 9), η ΕΚΤ προτίθεται να επιβάλει ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο σχηματισμού προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures- NPEs).

Σύμφωνα με πληροφορίες, για όσα ενυπόθηκα δάνεια καθίστανται προβληματικά, μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα πρέπει οι τράπεζες να σχηματίζουν προβλέψεις, που σε βάθος επταετίας, θα φθάσουν να αντιστοιχούν στο 100% της αξίας της ονομαστικής απαίτησης. Για όσα δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις οι προβλέψεις θα πρέπει να ανέλθουν στο 100% της ονομαστικής αξίας του δανείου εντός διετίας ( σ.σ τέλος του 2019).

Το θέμα αποκαλύφθηκε μετά από διαρροή προσχεδίου της ΕΚΤ, με ημερομηνία την 1η Σεπτεμβρίου 2017, σε ιταλικά μέσα, ενώ υπήρξε αναπαραγωγή από διεθνή πρακτορεία.

Την σχετική πρόθεση της ΕΚΤ επιβεβαιώνουν και εγχώριες τραπεζικές πηγές, οι οποίες, όμως, διευκρινίζουν ότι η πρόθεση της ΕΚΤ σχετίζεται με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και αφορά ως εκ τούτου σε προβλέψεις για αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου.

Το ΔΠΧΑ 9 προβλέπει ότι για δάνεια (ενήμερα ή μη εξυπηρετούμενα), στα οποία διαπιστώνεται σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου, σε σχέση με την αρχική αναγνώριση, θα σχηματίζονται προβλέψεις για την εναπομένουσα διάρκεια τους (lifetime expected losses).

Με την απόφαση της ΕΚΤ, που αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, επιβάλλεται για τα ενυπόθηκα δάνεια, στα οποία διαπιστώνεται σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου να διενεργείται σε βάθος επταετίας πρόβλεψη που να αντιστοιχεί στο 100% της αξίας τους.

Η χορήγηση επταετούς προθεσμίας αποτελεί ένα μέσο πίεσης από πλευράς ΕΚΤ, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη. Στόχος της κεντρικής τράπεζας είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία ενεργητικής διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων.

«Αν μια τράπεζα δεν αντιμετωπίσει μέσω ρύθμισης ή πώλησης το προβληματικό στοιχείο ενεργητικού θα «τιμωρείται» με απώλεια κερδών καθώς θα πρέπει σε βάθος επταετίας να ανεβάσει την πρόβλεψή της για το εν λόγω δάνειο στο 100% της αξίας του» σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Για την πρόθεση της ΕΚΤ είναι ενήμερες οι διοικήσεις των εγχώριων τραπεζών από την τελευταία συνάντηση που είχαν στην Φρανκφούρτη με την ΕΚΤ και τον SSM.

Πηγή:link

2
Oct

Πράετ: Η ΕΚΤ μπορεί να συνεχίσει για μεγαλύτερο διάστημα το QE με χαμηλότερες αγορές ομολόγων

Πράετ: Η ΕΚΤ μπορεί να συνεχίσει για μεγαλύτερο διάστημα το QE με χαμηλότερες αγορές ομολόγων.

Οι σχετικά ήρεμες συνθήκες της αγοράς μπορεί να ενθαρρύνουν την ΕΚΤ να παρατείνει το πρόγραμμά της αγορών ομολόγων για μία σχετικά μεγαλύτερη χρονική περίοδο, αλλά με μειωμένο ύψος αγορών, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της κεντρικής τράπεζας, Πέτερ Πράετ.

Ο Πράετ, που είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, μίλησε σε συνέδριο στο Λονδίνο, λίγες εβδομάδες πριν η κεντρική τράπεζα συζητήσει για το μέλλον των αγορών ομολόγων.

«Σε πιο φυσιολογικές συνθήκες αγοράς… οι επενδυτές μπορεί να γίνουν πιο υπομονετικοί, ή , με άλλα λόγια να είναι σε καλύτερη θέση για να αξιολογήσουν τη στήριξη που μπορεί να αναμένεται από ένα σχέδιο αγορών, το οποίο υλοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», είπε ο Πράετ.

Πηγή : link

28
Sep

Γιατί η Μέρκελ απομάκρυνε τον Σόιμπλε από το υπουργείο Οικονομικών

Γιατί η Μέρκελ απομάκρυνε τον Σόιμπλε από το υπουργείο Οικονομικών.Μετά από οκτώ χρόνια, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε φαίνεται να εγκαταλείπει τελικά το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών για να αναλάβει Πρόεδρος της γερμανικής Βουλής (Bundestag).

Ο ίδιος φέρεται να αποδέχθηκε την πρόταση, έχοντας δεχθεί όμως προηγουμένως, σύμφωνα με πληροφορίες, και ισχυρές πιέσεις. Και αυτό για δυο, κυρίως, λόγους: αφενός γιατί διαθέτει το κύρος και την εμπειρία που απαιτείται -όντας 45 χρόνια βουλευτής- για να αντιμετωπίσει στη Βουλή τους εθνολαϊκιστές του AfD.

Αφετέρου, όπως εκτιμούν αναλυτές, με την απομάκρυνση του Σόιμπλε από το υπουργείο Οικονομικών ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για τη συγκρότηση του λεγόμενου συνασπισμού της Τζαμάικα, αφού οι Φιλελεύθεροι έχουν αξιώσει ήδη πριν τις εκλογές το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Το γεγονός ότι η Α. Μέρκελ ανοίγει τόσο γρήγορα τα χαρτιά της και αδειάζει το πόστο του υπουργού Οικονομικών μπορεί να θεωρηθεί χωρίς αμφιβολία κίνηση καλής θελήσεως έναντι των δυνητικών κυβερνητικών της εταίρων, αλλά μπορεί να αξιολογηθεί και ως ένα ιδιαίτερα βεβιασμένο βήμα.

Πόσο μάλλον που οι επίσημες διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης δεν έχουν ξεκινήσει καν ακόμη και δεν αναμένεται να αρχίσουν πριν τις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας στα μέσα Οκτωβρίου.

Έκπληξη προκαλεί επίσης το γεγονός ότι απομακρύνεται ένας από τους δημοφιλέστερος υπουργούς της, ο Β. Σόιμπλε, τη στιγμή που ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, όταν ο ίδιος έχει συνδιαμορφώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια την ατζέντα των σχετικών συζητήσεων.

Ευσεβείς πόθοι και εικασίες

Σε αυτά τα συμφραζόμενα η αιφνιδιαστική αυτή εξέλιξη αφήνει ορισμένα περιθώρια για εικασίες. H μετακίνηση του Β. Σόιμπλε ανοίγει μεν δρόμους διευκολύνοντας το σχηματισμό κυβέρνησης, όχι όμως με μοναδική κατεύθυνση τη «Τζαμάικα».

Την επομένη των εκλογών η Α. Μέρκελ δήλωνε ότι θα έχει διερευνητικές επαφές για το σχηματισμό κυβέρνησης όχι μόνον με τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους αλλά και με τους Σοσιαλδημοκράτες, αφού είναι γνωστό ότι η συγκυβέρνηση με το SPD είναι το σχήμα που προκρίνει η ίδια προσωπικά.

Είναι γεγονός και παρότι οι τελευταίοι απέκλεισαν το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας ότι μετά τη διαφαινόμενη μετακίνηση του Β. Σόιμπλε τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια τετρακομματική κυβέρνηση (CDU/CSU-FDP-Grüne) και απουσία άλλων εναλλακτικών, το δέλεαρ για τους Σοσιαλδημοκράτες προκειμένου να μεταπειστούν και να συνεχίσουν τον μεγάλο συνασπισμό με τα χριστιανικά κόμματα θα ήταν πλέον εξαιρετικά μεγάλο: η ανάληψη του υπουργείου Οικονομικών. Με αυτό ασκείς πολιτική, λένε συχνά ηγετικά στελέχη του SPD.

Αφετέρου στην περίπτωση αυτή ο ρόλος του Β. Σόιμπλε ως νέου προέδρου της Βουλής θα ήταν ακόμη πιο σημαντικός: αποστολή του θα ήταν μεν να αντιμετωπίσει και πάλι τις προκλήσεις του AfD, αυτή τη φορά όμως όχι απλά ως ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι στην περίπτωση συγκυβέρνησης των δυο μεγάλων κομμάτων, τη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης θα αναλάμβανε φυσικά το τρίτο κόμμα που είναι το AfD.

Ποιος θα διαδεχθεί τον Σόιμπλε;

Για την περίπτωση πάντως που ευδοκιμήσει τελικώς το σενάριο «Τζαμάικα» υπάρχουν πολλοί «μνηστήρες» για το υπουργείο Οικονομικών. Καταρχήν από το ίδιο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, με επικρατέστερο ίσως τον νυν υφυπουργό Οικονομικών, έμπιστο του Β. Σόιμπλε και ανερχόμενο αστέρα των συντηρητικών, Γενς Σπαν.

Στους δε Φιλελεύθερους προβάλλονται δυο, κυρίως, ονόματα: του αρχηγού Κρίστιαν Λίντνερ και του αντιπροέδρου του κόμματος Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, παρότι αμφότεροι δεν έχουν σχετική εμπειρία.

Η ανάληψη του υπουργείου Οικονομικών από τους Φιλελεύθερους πάντως δεν συνεπάγεται αυτομάτως αρνητικές εξελίξεις για την Ελλάδα. Καταρχήν είναι γεγονός ότι ένας μικρότερος κυβερνητικός εταίρος όπως το FDP δεν είναι σε θέση να επιβάλει την ατζέντα του και κυρίως σε βάρος της πολιτικής που έχει χαραχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαιο είναι ότι οι Φιλελεύθεροι είναι εκφραστές της σκληρής γραμμής έναντι της Ελλάδας, αφού εμφανίζονται αρνητικοί σε ενδεχόμενο νέο πακέτο βοήθειας.

Επίσης ενίοτε επαναφέρουν θέμα Grexit, εντούτοις σχεδόν πάντα σε συνάρτηση με ένα ενδεχόμενο κούρεμα του χρέους το οποίο απορρίπτουν κατηγορηματικά τόσο οι ίδιοι όσο και SPD και CDU/CSU. Οι Φιλελεύθεροι υποστηρίζουν ότι σε περίπτωση που οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Ελλάδα δεν αποδώσουν μακροπρόθεσμα τα προσδοκώμενα και εντέλει κριθεί αναγκαίο ένα κούρεμα του χρέους, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει με την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης αλλά εντός ΕΕ.

Πάντως, ως σημαντικό αντίβαρο θα λειτουργούσαν σε αυτή την περίπτωση οι Πράσινοι. Οι Grüne τάσσονται κατηγορηματικά κατά του Grexit, υπέρ επενδύσεων και της ανάπτυξης αλλά και υπέρ του τέλος της λιτότητας σε όλη την Ευρώπη, στην οποία οι ίδιοι αποδίδουν τη ραγδαία άνοδο του λαϊκισμού εν γένει.

Πηγή: Deutsche Welle

27
Sep

Noυί (SSM): Βλέπει συγχωνεύσεις ευρωπαϊκών τραπεζών

Noυί (SSM): Βλέπει συγχωνεύσεις ευρωπαϊκών τραπεζών.O τραπεζικός τομέας στην Ευρώπη έχει γίνει πολύ μεγάλος και ίσως χρειάζεται να συρρικνωθεί, πιθανότατα μέσω συγχωνεύσεων ή χρεοκοπιών, δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), Ντανιέλ Νουί.

«Φαίνεται ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας μπορεί να έχει γίνει υπερβολικά μεγάλος» σημείωσε η κα. Νουί. «Και μπορούμε να δούμε ότι ένα από τα προβλήματα σχετίζεται με αυτό. Πολλές τράπεζες στην ευρωζώνη δεν κερδίζουν το κόστος του κεφαλαίου» πρόσθεσε.

«Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές τράπεζες που ανταγωνίζονται για πελάτες. Υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να συρρικνωθεί ο τραπεζικός τομέας» σημείωσε η ίδια σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή:link